Samenvatting collegebesluiten 30 november 2022

Foto: Gemeente Amersfoort

Het college van burgemeester en wethouders neemt wekelijks besluiten, onderverdeeld in bespreekstukken en hamerstukken. Onderstaand vind je de lijst van deze besluiten, inclusief korte toelichtingen per besluit.

Bespreekstukken

(Her)prioritering van projecten binnen het beschikbare investeringskrediet uit Coalitieakkoord 2022-2026
In het Coalitieakkoord is opgenomen dat Gemeente Amersfoort in 2023 € 2 miljoen investeert in de openbare ruimte. De € 2 miljoen wordt grotendeels (her)verdeeld over de pleinen, Varkensmarkt, Hof/Groenmarkt en Neptunusplein. Het voorlopig ontwerp voor de Varkensmarkt kan met dit aanvullende budget de verdere procedure in richting uitvoering. Aanpassingen aan de Groenmarkt kunnen worden opgepakt en voor het Neptunusplein komt geld beschikbaar voor het verbeteren van de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers en handhaving en schoonhouden van het plein. Voor de Hof worden de pilots rondom terras- en marktopstellingen voorbereid.

Hamerstukken

Bod 3.0 van de PRT (Provinciale Regie Tafel)
De Utrechtse en Amersfoortse regio’s vragen om een veel ruimer ondersteuningspakket voor het mogelijk maken van woningen voor statushouders in het kader van de verhoogde asielinstroom. In lijn met de ambities van de flexibilisering asielketen (FLEX) dragen deze nieuwe woonconcepten bij aan een snellere integratie. Hierbij is ondersteuning door het Kansenmakersteam een essentiële schakel bij de realisatie van de totale opgave FLEX binnen de provincie Utrecht.

Benoeming vertegenwoordiger van het college van B en W voor het Algemeen Bestuur van het Burgerweeshuis
Het college benoemt de afdelingsmanager Werk Inkomen en Zorg als vertegenwoordiger in het Algemeen Bestuur van het Burgerweeshuis. Hiermee verstevigen we de samenwerking met een belangrijke partner in de stad als het gaat om de bestrijding van kinderarmoede.

Bronnenboek Amersfoort
Amersfoort heeft de ambitie om zo snel mogelijk een CO2-neutrale stad te zijn. Dat is nodig om klimaatverandering af te remmen. Het aardgasvrij verwarmen van gebouwen en woningen in de stad is daarin ontzettend belangrijk. In de Transitievisie Warmte (2021) is een voorkeursstrategie vastgesteld om per wijk aan te geven wat de beste manier is om in de toekomst duurzaam te verwarmen. Voor de wijken die verwarmd gaan worden via een warmtenet maakt de gemeente een ontwikkelkader stadswarmte. Het eerste onderdeel van het ontwikkelkader stadswarmte is gereed: Het Amersfoortse Bronnenboek. Het doel van het bronnenboek is om zo objectief mogelijk inzicht te geven in de huidige situatie van collectieve warmte in Amersfoort en uitleg te geven over belangrijke (technische) aspecten van de bronnen waarmee stadswarmte opgewekt kan worden.

Herbenoemen leden Commissie Ruimtelijke Kwaliteit voor de disciplines stedenbouw en restauratiearchitectuur
De eerste periode van de leden Stedenbouw en restauratiearchitectuur Commissie Ruimtelijke Kwaliteit loopt na 3 jaar in februari 2023 af. Deze leden worden voor een tweede periode van 3 jaar herbenoemd en wordt de opgebouwde ervaring en kennis van de stad ingezet voor de consistentie en kwaliteit van advisering.

Ontwerpverklaring van geen bedenkingen
Voor het bouwen van twee grondgebonden woningen op percelen Roerstraat 28 en 30 is een uitgebreide vergunningprocedure nodig. Het bouwplan past niet in het bestemmingsplan, maar past wel goed bij de omgeving. Daarom vraagt het college de gemeenteraad om het plan mogelijk te maken door een verklaring van geen bedenkingen af te geven. Na het raadsbesluit hebben belanghebbenden zes weken de tijd om een reactie (zienswijze) te geven op de ontwerp omgevingsvergunning en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen. Als er geen zienswijzen zijn, wordt de vergunning verleend. Als er wel zienswijzen zijn, legt het college in een voorstel aan de gemeenteraad voor hoe hiermee om te gaan.

Wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020 en aandachtspunten bij de inkoop regiotaxi 2024
De eigen bijdrage voor het gebruik van de regiotaxi gaat van € 1,05 naar € 1,10 per zone. Het college kiest er voor om slechts een deel van de stijging van de kosten door te berekenen om kwetsbare inwoners te ontzien. De regiotaxi is bedoeld voor inwoners die door een lichamelijke of psychische beperking hun eigen vervoer niet meer zelfstandig of met hulp van familie of vrienden kunnen organiseren en die niet (meer) kunnen reizen met het openbaar vervoer. Met een Wmo-taxipas is het dan mogelijk om tegen een lager tarief te reizen en zo lang mogelijk mobiel te blijven.

Bomen in Amersfoort
Bomen en groen zijn van grote waarde. Die waarde willen we graag vergroten. Al jaren wordt er hard gewerkt aan het bomenbestand, maar dat heeft door stedelijke groei, ruimtelijke ontwikkelingen en klimaatverandering nog niet geleid tot een duidelijke verbetering. Dit blijkt uit de eerste monitor bomen 2016-2020. Het coalitieakkoord 2022-2026 zet in op vergroening, het versterken van de groenstructuur en meer bomen in de gemeente. Hiervoor is 10 miljoen euro beschikbaar. Op dit moment worden plannen gemaakt om met dit geld vanaf 2023 bomen te kunnen planten.

Meer informatie

Bekijk de volledige lijst, inclusief onderliggende stukken op Notubiz.

Bron: gemeente Amersfoort

Cookieinstellingen