Samenvatting collegebesluiten 12 januari 2021

Het college van burgemeester en wethouders neemt wekelijks besluiten, onderverdeeld in bespreekstukken en hamerstukken. Onderstaand vindt u de lijst van deze besluiten, inclusief korte toelichtingen per besluit.

Hamerstukken

Partiële herziening Amersfoort-Zuid en Kattenbroek-Marimbastraat

Het appartementencomplex aan de Marimbastraat 1-29 in Kattenbroek heeft in het bestemmingsplan onbedoeld de bestemming Verkeer-Verblijfsgebied gekregen. Met een aanpassing in het bestemmingsplan wordt dat rechtgezet. Een ontwerpbestemmingplan wordt voorgelegd aan de raad.

Aanvraag tegemoetkoming in planschade (1)

In 2013 nam de gemeenteraad een definitieve besluit voor het tracé van de Westelijke ontsluiting dat parallel loopt aan de Aletta Jacobslaan, over het kazerneterrein en onder het spoor door gaat. Het gekozen tracé is in overleg met omwonenden, omliggende bedrijven en instellingen en belangengroepen uitgewerkt tot een ontwerpbestemmingsplan. In 2016 werd dit vastgesteld in het bestemmingsplan Westelijke ontsluiting. Naar aanleiding van het bestemmingsplan ontving de gemeente verschillende aanvragen voor tegemoetkoming in planschade. Op basis van advies door een adviesbureau hierover zijn aanvragen toegewezen.

Aanvraag tegemoetkoming in planschade (2)

Er is een aanvraag ingediend voor planschade. De aanvraag heeft betrekking op twee verschillende planologische besluiten: op het bestemmingsplan Westelijke ontsluiting en op de omgevingsvergunning Barchman Wuytierslaan 196. Op basis van een advies door een adviesbureau is besloten om voor beide delen de aanvraag voor planschade af te wijzen.

Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Hof van Duurzaamheid fase 2

In navolging op het besluit van de gemeenteraad van 15 september 2020 om het bestemmingsplan Laan van Duurzaamheid gewijzigd vast te stellen, heeft de raad nu besloten een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor de bouw van 40 appartementen. De appartementen komen in de plaats van het eerder geplande tankstation aan de Rondweg-Noord, iets voorbij de hoek met de Laan van Duurzaamheid.

Vaststelling Subsidieregeling Groene Daken 2021-2024

De subsidieregeling voor groene daken stimuleert inwoners om hun platte of licht hellende daken te vergroenen. Groene daken zijn niet alleen mooi, ze dragen ook bij aan klimaatadaptatie en verduurzaming. Een groen dak vangt bijvoorbeeld regenwater op, zuivert de lucht en verlaagt de omgevingstemperatuur. Groene daken verhogen bovendien het rendement van zonnepanelen. Amersfoorters kunnen vanaf 1 maart eenvoudig online subsidie aanvragen.

Laadpalenbeleid

Steeds meer inwoners van Amersfoort rijden elektrisch. Daardoor zijn de komende jaren meer openbare laadpalen nodig. Aan de vraag naar openbare laadpalen wil de gemeente graag voldoen, want elektrisch rijden is schoner, stiller en draagt bij aan het terugdringen van CO₂-uitstoot. Daarom is voor alle wijken nu al in kaart gebracht waar de komende jaren openbare laadpalen geplaatst kunnen worden. Alle bestaande en mogelijke laadpalen samen vormen in de toekomst een dekkend netwerk binnen de gemeente. Tot 17 november 2020 kon iedereen online reageren op de kaart met de mogelijke locaties. Dat leverde 496 reacties op 122 van de 674 potentiële locaties op. De kaart is vervolgens verbeterd op basis van alle reacties. Er zijn 37 locaties verplaatst, gewijzigd of verwijderd. De nieuwe kaart is vanaf de week van 11 januari 2020 te zien op www.amersfoort-in-beeld.nl.

Ondermandaat teammanagers JDA beslissen op bezwaar

De interne bevoegdheidsverdeling om de gemeente te vertegenwoordigen, namens college en burgemeester besluiten te nemen en andere handelingen te verrichten, is vastgelegd in het Bevoegdhedenbesluit Amersfoort. Het uitgangspunt is dat afdelingsmanagers bevoegd zijn zover het de taken van hun afdeling betreft. Zij kunnen ondermandaat verlenen aan medewerkers van de afdeling. De afdelingsmanager Juridische Dienstverlening en Advies (JDA) is bevoegd om te beslissen op bezwaarschriften. Zij kunnen deze bevoegdheid vanaf nu ook ondermandateren aan de teammanagers van de afdeling JDA. Dit komt de kwaliteit en snelheid van de besluitvorming ten goede. De teammanagers hebben de inhoudelijke en juridische kennis om beslissingen op bezwaar inhoudelijk te kunnen beoordelen.

Beantwoording schriftelijke raadsvragen over:

  • loket Burgerzaken tijdens lockdown;
  • autoluwe binnenstad;
  • zonnevelden Over de Laak.

Meer lezen/informatie

Benieuwd naar de volledige lijst, inclusief onderliggende stukken? Bekijk deze dan op Notubiz.

Bron: gemeente Amersfoort