Samenvatting collegebesluiten 17 november 2020

Foto: Gemeente Amersfoort

Het college van burgemeester en wethouders neemt wekelijks besluiten, onderverdeeld in bespreekstukken en hamerstukken. Onderstaand vindt u de lijst van deze besluiten, inclusief korte toelichtingen per besluit.

Bespreekstukken

Vervolgproces Toekomst Stadhuis

Ambitiedocument en voorbereidingskrediet Het afgelopen jaar zijn er belangrijke stappen gezet op weg naar een nieuw stadhuis. Er is een ambitiedocument ‘Een huis voor de stad’ gemaakt samen met de stad, de organisatie, de ondernemingsraad en een werkgroep van de raad (als gebruiker van het raadscentrum). Uitkomst is dat we een toekomstbestendig huis voor de stad willen waar ontmoeting centraal staat. Dit document wordt gebruikt als kader om het eerste schetsontwerp en het Programma van Eisen voor het nieuwe stadhuis te kunnen maken. Bij de vervolgstappen en het ontwerpproces zullen de stad, de organisatie, de OR en de werkgroep van de raad weer betrokken worden. Na het vaststellen van het ambitiedocument, wordt verder gewerkt aan het Programma van Eisen en een eerste schetsontwerp. Vanaf april 2021 doen we dit samen met een ontwerpteam, waarvoor onlangs de aanbesteding is gestart. Het proces voor de komende jaren is aangepast zodat we de effecten van met name de COVID-pandemie op het bouwplan verder kunnen onderzoeken. Als de plannen verder uitgewerkt zijn kan de raad er een definitief besluit over nemen. Omdat het proces is aangepast is een deel van het voorbereidingskrediet eerder nodig.

Deelname aan Ruimtelijk Klimaatadaptatie Programma regio Vallei en Veluwe

Gemeente Amersfoort doet mee aan een gezamenlijk plan van aanpak voor klimaatbestendige regio Vallei en Veluwe. Het klimaat verandert en dat is goed te merken. Het leidt steeds vaker tot weersextremen als heftige slagregens, langere perioden van droogte en hitte. We zullen dat deels moeten accepteren. Maar we zullen ons ook moeten aanpassen en anticiperen op de veranderingen om aangenaam en veilig te kunnen blijven wonen, werken, sporten en recreëren in de regio Vallei en Veluwe. De 28 gemeenten werken samen met het Waterschap Vallei en Veluwe, drinkwaterbedrijf Vitens, de provincies Gelderland en Utrecht en de veiligheidsregio’s in het opstellen van een Regionale Klimaatadaptatie Plan Vallei en Veluwe. Op 4 december aanstaande zal dit ceremonieel worden ondertekend tijdens de 3de klimaatconferentie van de regio Vallei en Veluwe.

Hamerstukken

Herontwikkeling rechtbank-locatie

De oude rechtbank moet een visitekaartje van Amersfoort worden. De herontwikkeling van het gebouw heeft tot doel dat er een aantrekkelijke, duurzame en levendige plek aan het Stationsplein ontstaat. Voordat de gemeente de locatie verkoopt aan een partij die de herontwikkeling gaat realiseren, zal in samenspraak met de omgeving een ontwikkelkader worden opgesteld. Dit ontwikkelkader biedt duidelijkheid over de mogelijke functies, de stedenbouwkundige contouren, ontsluiting/parkeren en duurzaamheidseisen.

Project Westelijke Ontsluiting; verwerving en verkoop grond, (ged.) huurbeëindiging (Kabouterhut)

Voor het project Westelijke Ontsluiting heeft de gemeente de grond nodig waar nu de Kabouterhut is gevestigd. Er is overeenstemming over beëindiging van het huurcontract (Kabouterhut) en met de eigenaar van de grond om de grond van hen over te kopen.

CO₂-Prestatieladder

De gemeente werkt met inwoners en ondernemers aan het verminderen van de CO2 uitstoot en een gezonde, leefbare toekomst. Ook de gemeente wil met haar eigen bedrijfsvoering het goede voorbeeld geven. Daarom zijn we, naast duurzaam inkopen en aanbesteden, gestart met de certificering voor de CO2 prestatieladder. De gemeente verwacht eind november niveau 3 van de prestatieladder te behalen. We beogen om in 2026 40% minder CO2 uit te stoten (ten opzichte van 2018). Naast 100% groene stroom uit Nederland, zal ook de bouw en het gebruik van het nieuwe stadhuis substantieel bijdragen aan dit doel.

Ontwerpbestemmingsplan Magelhaenstraat e.o. (Parkweelde 3)

Magelhaenstraat e.o. (Parkweelde 3) is de volgende stap in de realisatie van Parkweelde vanuit het project ‘Amersfoort Vernieuwt’. De ontwikkeling gaat om de sloop van 240 woningen (224 appartementen en 16 grondgebonden woningen) en de nieuwbouw van circa 400 woningen, waarvan het grootste deel in de sociale huur. Hiermee draagt Parkweelde bij aan de woonopgave van Amersfoort om 1.000 woningen per jaar te bouwen tot 2030 en dat er betaalbare en passende woningen worden gebouwd.

Het ontwerpbestemmingsplan Magelhaenstraat e.o. (Parkweelde 3) wordt samen met het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder ter inzage gelegd. Na publicatie in de Staatscourant en de gemeentelijke Stadsberichten, liggen de plannen ter inzage met een bezwaartermijn van 6 weken.

Ontwerpbestemmingsplan partiele herziening Bedrijventerrein e/o en snelwegen Lubeckweg – bouwmarkt en tuincentrum

Bauhaus wil op het bedrijvenpark Vathorst, naast IKEA, een bouwmarkt en een tuincentrum bouwen. Om dit mogelijk te maken is het ontwerpbestemmingsplan Partiële herziening Bedrijventerreinen e.o. en snelwegen Lübeckweg – bouwmarkt en tuincentrum opgesteld. Vanwege de samenhang tussen bestemmingsplan en omgevingsvergunning wordt de ontwerp-omgevingsvergunning gelijktijdig ter inzage gelegd. Na publicatie in de Staatscourant en de gemeentelijke Stadsberichten, liggen de plannen ter inzage met een bezwaartermijn van 6 weken.

Wijziging ontwerpbegroting 2020-1 GGDrU

GGD regio Utrecht is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten op het gebied van gezondheid. De GGDrU doet een voorstel aan de gemeenteraad van Amersfoort. De voorstellen gaan over wijzigingen in de begroting van 2020 van de GGDrU. In de gemeenschappelijke regeling van de GGDrU staat dat gemeenteraden in de regio voorafgaand aan deze besluiten een zienswijze mogen geven. De wijziging in de begroting gaat om aanpassing van de inwoner- en kindbijdrage. Het college adviseert de raad om geen zienswijze in te dienen.

Wijzigingsplan Coelhorsterlaan 10

Landgoed Coelhorst is een klein landgoed aan de Eem. Eigenaar Natuurmonumenten heeft de ambitie om dit landgoed te herontwikkelen en de verouderde cultuurhistorisch waardevolle panden te renoveren. Voor Coelhorsterlaan 10 is een plan ingediend om de boerderijwoning te splitsen en een voormalige varkensstal te verbouwen naar een woning. Dit plan voldoet aan de wijzigingsbevoegdheid die in het geldende bestemmingsplan is opgenomen. Hiervoor is het ontwerp-wijzigingsplan ‘Coelhorsterlaan 10’ opgesteld. Na publicatie in de Staatscourant en de gemeentelijke Stadsberichten, liggen de plannen ter inzage met een bezwaartermijn van 6 weken.

Vervolg uitvoering motie 2020-063M 165.81KB Collegebesluit

Op 14 juli heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin het college gevraagd wordt om binnen vier weken volledig inzicht te geven aan de gemeenteraad in stukken zoals offertes, facturen, declaraties, verslagen en rapportages met betrekking tot de een opdracht aan een adviesbureau. De documenten van de gemeente zijn eerder al beschikbaar gesteld, nu worden ook de documenten in bezit van het adviesbureau zelf onder geheimhouding aan de gemeenteraad verstrekt.

Beantwoording schriftelijke raadsvragen over:

  • Actieplan voor verbetering verkeersstromen’ Neptunusplein
  • Een veilig thuis voor iedereen
  • Over de tussenevaluatie en voortgang Omgekeerd Inzamelen
  • ‘Olifantenpad langs glasvezelhuis’
  • Laadpalen voor iedereen
  • Handhaving tijdens jaarwisseling 2020

Benieuwd naar de volledige lijst, inclusief onderliggende stukken? Bekijk deze op Notubiz.

Bron: gemeente Amersfoort