Samenvatting collegebesluiten 22 september 2020

Foto: Gemeente Amersfoort

Het college van burgemeester en wethouders neemt wekelijks besluiten, onderverdeeld in bespreekstukken en hamerstukken. Onderstaand vindt u de lijst van deze besluiten, inclusief korte toelichtingen per besluit.

Bespreekstukken

Startfoto Beleidskader Inclusieve Stad

In het nieuwe beleidskader Inclusieve Stad wordt vastgelegd hoe Amersfoort zich de komende jaren inzet voor samenleven, ondersteuning en zorg. De startfoto vormt een belangrijke basis voor het beleidskader. De startfoto bevat een terugblik op de afgelopen jaren en de belangrijkste trends en ontwikkelingen uit lokale en landelijke onderzoeken. Dit helpt bepalen welke thema’s in het nieuwe beleidskader aandacht krijgen. Aan de hand van de startfoto wordt het beleidskader samen met organisaties, instellingen en inwoners verder uitgewerkt. Het beleidskader Inclusieve Stad is naar verwachting eind van het jaar klaar.

Voortgangsrapportage woningbouwopgave 2020

Amersfoort kent een groot tekort aan woningen. Gemeente, corporaties, ontwikkelaars en andere partijen werken daarom hard aan voldoende passende en betaalbare woningen voor iedereen. De ambitie is om tot 2030 per jaar 1000 woningen bij te bouwen. De halfjaarlijkse voortgangsrapportage van de woningbouw laat zien dat Amersfoort, ondanks de coronacrisis, op schema ligt. In de eerste helft van 2020 zijn 600 woningen opgeleverd. De voorspellingen voor meer (sociale huur)woningen in het middensegment zijn positiever dan een jaar geleden en komen meer overeen met de ambities uit het Deltaplan Wonen. De opgave voor meer grondgebonden woningen verdient aandacht. Appartementen vormen het overgrote deel van de opleveringen het afgelopen halfjaar

Hamerstukken

Duurzame Bushokjes

Voor gemeente Amersfoort is duurzaamheid een belangrijke factor bij de aanschaf van abri’s. Er is onder andere rekening gehouden met het inzetten van duurzame materialen en er worden zonnepanelen geplaatst. Bovendien krijgt ongeveer de helft van de abri’s een ‘groen’ dak (sedum).

Jaarverantwoording kinderopvang 2019

Gemeenten moeten toezicht houden op de kinderopvang. Hoe gemeenten dit doen en of de kinderopvangorganisaties aan alle wettelijke eisen voldoen, wordt vastgelegd in de jaarverantwoording. Amersfoort voldoet als toezichthouder op vrijwel alle punten aan de eisen die de Wet kinderopvang stelt aan het toezicht. Op een enkel punt waar dat niet zo is, wordt onderbouwd waarom de norm niet gehaald is. De jaarverantwoording wordt voor oktober 2020 verzonden naar de Inspectie van het Onderwijs voor beoordeling. Het toezicht en de inspectie dragen bij aan goede en veilige kinderopvang in de stad.

Beantwoording schriftelijke raadsvragen over:

  • Herplant bomen Sinaï-terrein
  • ‘Veiligheidskapronde 2020’
  • Kwaliteit van ventilatie in schoolgebouwen
  • Bestuurlijke vernieuwing

Benieuwd naar de volledige lijst, inclusief onderliggende stukken? Bekijk deze op Notubiz (https://amersfoort.notubiz.nl/modules/12/besluitenlijsten_b%26w/view)

Bron: gemeente Amersfoort