Samenvatting collegebesluiten 1 september 2020

Foto: Gemeente Amersfoort

Het college van burgemeester en wethouders neemt wekelijks besluiten, onderverdeeld in bespreekstukken en hamerstukken. Onderstaand vindt u de lijst van deze besluiten, inclusief korte toelichtingen per besluit.

Bespreekstukken

Voortgang behandeling klachten en bezwaren in het Sociaal Domein

De werkwijze mbt de behandeling van klachten en bezwaren in het Sociaal Domein is geëvalueerd. De belangrijkste leerpunten die uit de evaluatie naar voren komen zijn:

  • Blijven inzetten op snel informeel contact
  • Uitleg geven over besluiten, beleid en wetgeving zodat bezwaren kunnen worden voorkomen en er geen ongegronde bezwaren of klachten komen.
  • Hoorzitting minder formele uitstraling geven om zo een constructief gesprek te stimuleren.

Hamerstukken

Het wijzigen van de naam van een deel van de Hoefseweg

Achtervangverzoek de Alliantie

De gemeente werkt samen met de Amersfoortse corporaties aan het vergroten van de voorraad sociale huurwoningen en de verduurzaming van de woningvoorraad. Corporaties lenen geld om hun activiteiten te kunnen realiseren. Dat kunnen zij goedkoper als de gemeente in de achtervang gaat. De Alliantie heeft de gemeente gevraagd om voor twee leningen in de achtervang te gaan. Die leningen dragen bij aan de bouw van woningen in de projecten Hogekwartier, Vathorst (Stationslocatie blok 7) en de Bachweg.

Verlenging overeenkomst Stadsdichter

Jacques de Waart is in februari 2019 aangesteld als stadsdichter van Amersfoort voor een periode van 2 jaar. Als stadsdichter maakt hij onder andere 10 gedichten per jaar voor de ‘Stadsberichten’. Vanwege de Coronamaatregelen heeft hij veel werk in opdracht niet kunnen uitvoeren. Publieke optredens zijn verplaatst naar volgend jaar. De overeenkomst met de huidige stadsdichter wordt daarom met een half jaar verlengd, zodat hij gemaakte afspraken kan nakomen. De volgende stadsdichter wordt per september 2021 benoemd voor een periode van tweeënhalf jaar.

Vaststellen reglementen geschillencommissie

Er is een reglement geschillencommissie vast gesteld. Voor de medewerkers van de gemeente Amersfoort betekent dit dat er voor hen nu duidelijkheid is over de wijze waarop zij bij geschillen kunnen handelen; ook is voor hen nu duidelijk welke rechten en plichten er voor hen zijn bij een reorganisatie/een organisatiewijziging onder de nieuwe wetgeving (WNRA).

Definitief locatieplan ondergrondse containers Liendert

Het college heeft het Definitieve locatieplan voor de ondergrondse container 33635 in Liendert vastgesteld. Al eerder heeft het college de containers in Liendert vastgesteld. Doordat de container 33635 niet aan de plaatsingscriteria voldeed, is een nieuwe containerlocatie bepaald. De nieuwe locatie is na bewonersparticipatie en een procedure waarbij zienswijzen konden worden ingediend, tot stand gekomen. Er zijn geen zienswijzen ontvangen waardoor er geen aanleiding is tot het eventueel wijzigen van de containerlocatie. Tegen het besluit over dit Definitieve locatieplan kan door belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend over het Ontwerp locatieplan en voor belanghebbenden, die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijze geen zienswijze kenbaar hebben kunnen maken – gedurende een periode van zes weken – beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De betreffende ondergrondse restafvalcontainer in Liendert zal binnenkort geplaatst worden.

Definitief ontwerp Zevenhuizerstraat en Hamseweg

Het riool onder de Hamseweg (vanaf Kraailandhof tot de rotonde) en de Zevenhuizerstraat (vanaf de rotonde tot het Nieuw Weedepad) is aan vernieuwing toe. Het bestaande rioolsysteem is verouderd en voldoet niet meer aan de (duurzaamheids)eisen van deze tijd. De gemeente combineert het vernieuwen van het riool met groot onderhoud aan de straten en stoepen en het openbaar groen. In participatie met omwonenden en andere stakeholders is een ontwerp van de herinrichting gemaakt. Dat wordt nu uitgewerkt tot een bestek met technische tekeningen. Dit bestek wordt in de loop van 2020 aanbesteed. Naar verwachting starten de werkzaamheden na de zomer van 2020.

Openstelling Toekomstfonds Onderwijs Arbeidsmarkt 2020 (tweede tranche) en verhoging subsidieplafond voor 2020

Werkgevers, onderwijsinstellingen en de gemeente vinden dat de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt beter kan in de regio Amersfoort. Het Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt wordt in 2020 voor een tweede tranche opengesteld voor samenwerkingsinitiatieven van onderwijs en bedrijfsleven. Dat verhoogt de kansen op werk voor jongeren. En als bedrijven gemakkelijker aan geschikte arbeidskrachten kunnen komen biedt dat onze regio economische kansen. Van 2 september tot 1 oktober 2020 kan subsidie worden aangevraagd.

Beantwoording schriftelijke raadsvragen over:

  • 2020-118: Herindiening niet-beantwoorde schriftelijke vragen Westelijke Ontsluiting
  • 2020-107: De Vosheuvel en asbestvervuiling deel 4
  • 2020-102: Genocide in Srebrenica
  • 2020-103: Brand via de wand

Benieuwd naar de volledige lijst, inclusief onderliggende stukken? Bekijk deze dan op Notubiz.

Bron: gemeente Amersfoort