Samenvatting collegebesluiten 7 juli 2020

Foto: Amersfoort.nieuws.nl

Het college van burgemeester en wethouders neemt wekelijks besluiten, onderverdeeld in bespreekstukken en hamerstukken. Onderstaand vindt u de lijst van deze besluiten, inclusief korte toelichtingen per besluit.

Bespreekstukken

Bestuursopdracht Verkenning scopewijziging Toekomst Stadhuis

Amersfoort krijgt een nieuw stadhuis op de Trapeziumlocatie. Informatie voor het programma van eisen wordt verzameld. Een belangrijke vraag daarbij is: huisvest het nieuwe stadhuis alleen de gemeente, of ook andere maatschappelijke organisaties? Voor het antwoord daarop wordt een verkenning gestart waarbij de gemeente in gesprek gaat met organisaties en de kansen en risico’s in beeld brengt. De conclusies worden verwerkt in het programma van eisen, dat de basis vormt voor de volgende (ontwerp)fase van het project.

Evaluatie maatregelen doorontwikkeling minimabeleid

In Amersfoort moet iedereen kunnen meedoen. Voor inwoners die minder te besteden hebben en kinderen uit arme gezinnen biedt de gemeente verschillende regelingen n. Uit onderzoek van Nibud blijkt dat deze maatregelen goed werken. Toch is er een groep die nog onvoldoende profiteert van de regelingen. Om huishoudens die geld tekort komen tegemoet te komen, gaat de gemeente de bedragen die huishoudens via die regelingen kunnen ontvangen, anders verdelen. Zo wil de gemeente zoveel mogelijk inwoners met een laag inkomen ondersteunen.

Hamerstukken

Subsidies Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt 2020

Met het Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt willen werkgevers, onderwijsinstellingen en gemeente het onderwijs beter laten aansluiten op de arbeidsmarkt. Dit vergroot de kans op werk voor jongeren. Voor het Toekomstfonds zijn vijf aanvragen ingediend. Een onafhankelijke adviescommissie heeft de aanvragen beoordeeld en het college geadviseerd aan vier initiatieven subsidie toe te kennen. Het gaat daarbij om een totaalbedrag van €149.500,- voor 2020. De uitvoering van de initiatieven start dit jaar.

Intergemeentelijke piketregeling crisisorganisatie

Binnen de Veiligheidsregio Utrecht hebben gemeenten afgesproken om de crisisfunctie Officier van Dienst Bevolkingszorg altijd beschikbaar te hebben. De gemeenten Leusden, Woudenberg, Soest, Baarn en Bunschoten werken hierin samen en vullen deze functie samen in. In de actualisatie is de gemeente Eemnes ook toegevoegd aan deze afspraak. Dit besluit heeft geen financiële consequenties voor de gemeente Amersfoort.

Vaststelling Waardestelling De Nieuwe Stad

De voormalige Erdal-/Prodentfabriek wordt op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst. Eigenaar van het pand en ontwikkelaar/belegger Schipper Bosch heeft hiervoor een verzoek ingediend. Door de voorlopige plaatsing uit 2009 in een definitieve om te zetten, ontstaat voor alle partijen een grotere duidelijkheid bij toekomstige ontwikkelingen. Hierin zal de identiteit van het oorspronkelijke complex een belangrijke plaats innemen. Eventuele veranderingen aan het complex zijn aan voorwaarden gebonden.

Startnotitie Regionaal Ontwikkelbeeld 2040

Provincie Utrecht en Regio Amersfoort (Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest, Woudenberg, en de Gelderse gemeenten Barneveld en Nijkerk) streven samen naar een bereikbare en leefbare regio, met een gezonde woning- en arbeidsmarkt. Hiervoor zijn een visie en strategie nodig met afspraken over de te ontwikkelen woon- en werklocaties, de bereikbaarheid en het meegroeien van groen. Het Ontwikkelbeeld 2030-2040 geeft invulling aan deze noodzakelijke uitwerking.

Zorgplicht kunstgrasvelden

De gemeente neemt extra maatregelen om bodemvreemd materiaal (kunstgrasvezels en rubberkorrels) die buiten de kunstgrasvelden terecht zijn gekomen op te ruimen en verspreiding van deze korrels buiten de velden in de toekomst te voorkomen. Deze maatregelen zorgen ervoor dat het milieu in de directe omgeving van de kunstgrasvelden minimaal wordt belast.

Beantwoording schriftelijke raadsvragen over:

  • Autobezit in Amersfoort
  • Wachttijd vervanging bomen
  • Oneigenlijke argumenten invoeren van stroomstootwapen
  • Werkloosheid en Bijstand in Amersfoort door de Corona Pandemie
  • Kap 171 bomen
  • Diversiteit van het personeelsbestand

Benieuwd naar de volledige lijst, inclusief onderliggende stukken?

Bekijk deze op Notubiz.

Bron: gemeente Amersfoort