Aanbestedingstermijn Westelijke Ontsluiting verlengd

Foto: Gemeente Amersfoort

De aanbestedingsprocedure van de Westelijke Ontsluiting wordt opgeschort. De geïnteresseerde aannemers vinden het aanbestedingsplafond te laag. Dit is het maximale bedrag waarvoor aannemers mogen meedingen naar de opdracht. ProRail en de gemeente gaan nu met de aannemers in gesprek om te onderzoeken wat nodig is om het project wel te kunnen realiseren.

Eerder heeft het college beheersmaatregelen getroffen waardoor het plafondbedrag is verruimd. Dit heeft niet geleid tot het gewenste resultaat; de gegadigde aannemers blijven aangeven dat zij de financiële kaders te krap vinden. De termijn van de aanbestedingsprocedure wordt nu opgeschort om met de aannemers te onderzoeken wat de oorzaken zijn voor de verschillen in de kosteninschattingen van de aannemers en die van ProRail en de gemeente. Ook geeft de verlenging de ruimte om verdere maatregelen te verkennen zoals fasering van de aanbesteding en, samen met ProRail, op zoek gaan naar extra financieringsmiddelen.

Bij dit soort projecten en de gekozen aanbestedingsvorm zijn dergelijke maatregelen vanuit projectbeheersing gebruikelijk. Het opschorten geeft de gelegenheid om te bezien waar de verschillen zitten in de eigen berekeningen en die van de aannemers. Vanuit de opdracht van de gemeenteraad om deze weg aan te leggen, en zo te werken aan de verkeersveiligheid en bereikbaarheid in een groeiende stad, wordt met toewijding en professie sturing gegeven aan dit project. Wanneer zich zaken voordoen, worden de passende beheersmaatregelen genomen en waar nodig vervolgmaatregelen met als doel om de opdracht uit te voeren zoals die is gegeven. Samen met ProRail en de aannemers wordt onderzocht op welke wijze het project voortgezet kan worden.

Bron: gemeente Amersfoort