Korte samenvatting collegebesluiten 31 maart 2020

Foto: Gemeente Amersfoort

Een wekelijkse samenvatting van de besluiten van het college van B en W wordt gepubliceerd in dit nieuwsoverzicht. Uitgebreide informatie over deze besluiten en onderliggende stukken vindt u in de besluitenlijsten.

Bespreekstukken

Ruimtelijk Inrichtingsplan Nijkerkerstraat Oost en West

De uitbreiding van knooppunt Hoevelaken door Rijkswaterstaat heeft gevolgen voor de randen van het gebied langs de snelweg in de omgeving van de Nijkerkerstraat en het nabij gelegen Hoevelakense Bos. De uitbreiding biedt kansen voor het versterken van de ruimtelijke kwaliteit en het woon- en werkmilieu in het gebied. Hierbinnen valt het deelgebied Nijkerkstraat Oost en West, dat Amersfoorts grondgebied is. De ruimtelijke verkenning wordt de komende tijd verder uitgewerkt tot een Ruimtelijk ontwikkelingsplan,.

Maatregelen betaalbaarheid van ondersteuning en zorg

De vraag naar ondersteuning en zorg in Amersfoort groeit en daarmee ook de kosten. Om ook op lange termijn passende zorg te kunnen blijven bieden, worden vernieuwingen ingevoerd. Deze maatregelen zijn erop gericht de zorg slimmer te organiseren en de kosten te beheersen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de organisaties die de maatregelen uitvoeren. Het college van B en W informeert de gemeenteraad over de eerste resultaten van lopende maatregelen en stelt daarnaast zes nieuwe maatregelen voor. De rapportage en maatregelen zijn opgesteld voor de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. De gevolgen van de pandemie voor de maatregelen zijn op dit moment nog niet volledig te overzien maar worden in een volgende rapportage meegewogen.

Overeenkomst NS nachtnet 2021-2023

Ook in 2021, 2022 en 2023 rijden er ’s nachts in het weekend treinen tussen Utrecht en Amersfoort. De NS en de gemeente hebben hier afspraken over gemaakt. De gemeenteraad heeft voor geld beschikbaar gesteld voor de nachttreinen. De nachttreinen dragen bij aan de duurzaamheidsambities van Amersfoort. Reizigers hoeven zo niet per taxi of auto te reizen. De trein is een duurzamer alternatief. Een nachttreinverbinding met Amsterdam wordt nog onderzocht.

Hamerstukken

Oprichting Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Regio Utrecht

Amersfoort richt samen met gemeenten Utrecht en Hilversum, provincie Utrecht, Universiteit Utrecht, het Universitair Medisch Centrum Utrecht en het Rijk een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) op. De ROM Regio Utrecht versterkt de regionale economie en richt zich hierbij op maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie, digitalisering, duurzame mobiliteit en circulariteit. Door ondersteuning van het bedrijfsleven wordt het innovatieve vermogen van de regio verder vergroot. De samenwerking in het ROM is via een bestuursovereenkomst bekrachtigd.

Projectopdracht De Liendert

In 2018 is woonzorgcentrum De Liendert aan de Zwaluwenstraat gesloten. Portaal is eigenaar van de locatie. De woningcorporatie onderzoekt de haalbaarheid om de huidige gebouwen te vervangen voor ca. 200 nieuwe sociale huurwoningen, en huurwoningen voor middeninkomens. Naar dit type woningen is veel vraag. Dit project draagt bij aan de ambitie uit het Deltaplan Wonen om 1.000 woningen per jaar te realiseren. Het college van B en W gaat akkoord met de projectopdracht zodat Portaal de planontwikkeling kan starten.

Beantwoording raadsvragen

  • DENK over parkeren
  • Informatievoorziening aan inwoners via de Stadsberichten

Benieuwd naar de volledige lijst, inclusief onderliggende stukken? Kijk dan hier

Bron: gemeente Amersfoort