Samenvatting collegebesluiten van 24 maart 2020

Foto: Amersfoort.nieuws.nl

Een wekelijkse samenvatting van de besluiten van het college van B&W wordt gepubliceerd in dit nieuwsoverzicht. Uitgebreide informatie over deze besluiten en onderliggende stukken vindt u in de besluitenlijsten.

In verband met de coronacrisis

Maatregelen gemeentelijke belastingen voor ondernemers

Heeft een ondernemer, door de coronacrisis, problemen met het betalen van de aanslag gemeentelijke belastingen dan kan deze via mail het verzoek om een betalingsregeling sturen naar de afdeling belastingen ([email protected]).

De pagina extra steun voor ondernemers vermeldt alle tijdelijke financiële ondersteuningsmaatregelen voor ondernemers gevestigd in Leusden en Amersfoort.

Wijzigingsbesluit Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling

De sluitingsdatum van de subsidieregeling uit het toekomstfondsvoor duurzame ontwikkeling wordt verlengd met een maand. Hiermee komen we tegemoet aan de vraag van meerdere initiatiefnemers die door de coronacrisis meer tijd nodig hebben voor het indienen van hun initiatief. Dat betekent concreet dat bewonerscollectieven of ondernemers met een goed idee om duurzaam Amersfoort een stap vooruit te helpen, hun aanvraag voor cofinanciering kunnen indienen tot 1 mei 2020, in plaats van 1 april.

Bespreekstukken

Regionale Energie Strategie

Amersfoort werkt samen met zes buurgemeenten (Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg), Stedin, waterschap en provincie aan een Regionale Energie Strategie (RES). Het Rijk heeft bij de uitwerking van het landelijke klimaatakkoord 30 energieregio’s benoemd. Iedere regio kreeg hierbij de opgave een bijdrage te leveren in het opwekken van duurzame herwinbare bronnen, met de focus op zonne- en windenergie. Daarnaast heeft de regio een eigen ambitie geformuleerd om 49% CO2 reductie in 2030 (tov 1990) te realiseren. Dit vraagt forse aanpassing in onze mobiliteit, het verwarmen van onze gebouwen, de uitstoot van industrie en landbouw.

In een eerste inventarisatie is een opsomming gemaakt van maatregelen die we al hebben genomen of gaan nemen op het gebied van het opwekken van duurzame elektriciteit en van mogelijke locaties voor het plaatsen van zonnevelden en windturbines. Deze inventarisatie wordt binnenkort ingediend bij het rijk.
Daarna gaat de regio verder met de uitwerking van twee sporen:

  • Opgave 1: We werken deze inventarisatie verder uit naar een concreet voorstel in samenwerking met betrokken partijen en bewoners en bedrijven. In het voorstel wordt duidelijk hoeveel zonnevelden en windturbines nodig zijn en in welke gebieden deze mogelijk geplaatst kunnen worden.
  • Opgave 2: We werken uit hoe we nog meer energie kunnen besparen in de bebouwde omgeving en op het gebied van mobiliteit. En we brengen onze warmtebronnen in beeld. Het resultaat van opgave 2 (het totaal aan besparingen en warmtebronnen) heeft invloed op het totaal aan windturbines en zonnevelden dat nodig is om duurzame energie op te wekken.

Bouwstenennotitie Omgevingsvisie

De Omgevingsvisie Amersfoort geeft richting aan hoe de stad zich kan ontwikkelen tussen nu en 2030. Dan gaat het niet alleen om de groei en leefbaarheid (waar bouw je bijvoorbeeld woningen en voor wie), maar ook om duurzaamheid, recreatie, wonen, groen en werken. Op basis van de Omgevingswet is de gemeente verplicht een omgevingsvisie te maken. Amersfoort is hier in 2019 mee begonnen en wil in 2021 een vastgestelde Omgevingsvisie hebben.
In de bouwstenennotitie Omgevingsvisie staan de vraagstukken en trends en ontwikkelingen die in de afgelopen periode in beeld zijn gebracht. De vraagstukken voor de inrichting en het gebruik van de fysieke leefomgeving zijn gebaseerd op gesprekken met inwoners en andere belanghebbenden aangevuld met inzichten vanuit bestaand beleid. Daarnaast staat er in de bouwstenennotitie hoe het college in de komende periode in gesprek met inwoners en andere belanghebbenden tot de daadwerkelijke Omgevingsvisie wil komen.

Borgstelling pilot gebouwgebonden financiering voor 10 woningen

De gemeente Amersfoort werkt aan een CO2-neutrale stad. Het isoleren en aardgasvrij verwarmen van de eigen woning helpt daarbij. Tegelijkertijd zorgt het voor een besparing op de energielasten en een comfortabelere woning. Het vraagt echter vaak ook een forse investering. Bestaande financieringsmogelijkheden bieden daarbij niet in alle gevallen een passende oplossing. Niet iedere woningbezitter kan of wil een persoonlijke lening aangaan of de hypotheek verhogen.

In die gevallen kan een gebouwgebonden financiering met een looptijd van 30 jaar in de vorm van een financiering en lease constructie een oplossing bieden. Deze is gekoppeld aan de woning in plaats van aan de persoon, zodat bij overdracht van de woning ook de rechten en plichten meegaan naar de volgende woningeigenaar. Zo worden maatregelen om de woning te verduurzamen ook toegankelijk voor woningbezitters die geen persoonlijke lening kunnen of willen aangaan of hun hypotheek niet kunnen verhogen. De lange looptijd moet er voor zorgen dat de maandelijks woonlasten nagenoeg gelijk kunnen blijven.

Dit financieringsinstrument is nieuw en nog niet eerder toegepast. De gemeente Amersfoort stelt – mogelijk samen met de provincie Utrecht – een borgstelling beschikbaar. Hierdoor kan in Amersfoort in een pilot met ca. 10 woningen ervaring worden opgedaan met dit instrument voor een gebouwgebonden financiering. De ervaringen en lessen die we gaan opdoen brengen we in bij gemeenten, provincie en het Rijk zodat die mogelijk kunnen worden benut om te komen tot landelijke opschaling.

Hamerstukken

Verlenging samenwerkingsovereenkomst met JOGG

De gemeente verlengt de aanpak van jongeren met overgewicht (B.Slim) met een periode van 3 jaar. Hiervoor wordt een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Stichting Jongeren op gezond gewicht (JOGG).

Kwaliteitshandboek informatiebeheer

Het kwaliteitshandboek informatiebeheer is door het college van B en W vastgesteld. Doel van het kwaliteitshandboek (Artikel 16 Archiefregeling) is om het informatiebeheer van gemeente Amersfoort op orde te hebben en te houden zodat het voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen.

Grondexploitatie Vathorst herziening 2020

De grondexploitatie 2020 van Ontwikkelingsbedrijf Vathorst (OBV) laat een gematigd positieve ontwikkeling zien. Financieel wordt in 2020 naar verwachting de grondexploitatie versterkt. Tegelijkertijd moet een groot deel van de nog op te halen grondopbrengsten worden gerealiseerd door verkopen in het duurdere woningbouw segment. In de huidige markt ziet OBV dat de verkopen juist hier trager verlopen. De geplande uitgifte van bouwrijpe woningbouwkavels wordt, mede door de herontwikkeling van Podium, met een jaar verlengd.
Het totale door OBV gecalculeerde risico stijgt van incidenteel € 7,6 miljoen naar incidenteel € 8,1 miljoen. Tegenover de nog aanwezige risico’s staat een risicoreservering bij het OBV die in voldoende mate financiële dekking biedt (incidenteel
€ 17,6 mln.).
De grondexploitatie Vathorst 2020 is opgesteld door Ontwikkelingsbedrijf Vathorst. De gemeente en Vathorst Beheer, waarin vijf marktpartijen zijn verenigd, zijn beide voor 50% aandeelhouder van OBV.

Beschikbaar stellen van de gereserveerde middelen uit de samenwerkingsovereenkomst Binnenstedelijke ontwikkeling en wonen voor de projecten in Langs Eem en Spoor

Het college stelt de gemeenteraad voor om de gereserveerde middelen uit de samenwerkingsovereenkomst ‘binnenstedelijke ontwikkeling en wonen’ voor de projecten Langs Eem en Spoor beschikbaar te stellen. Hiermee kan de uitvoering van de projecten  Langs Eem en Spoor worden versneld.

Achtervangverzoek de Alliantie

De gemeente tekent een achtervangovereenkomst met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Hierdoor kan woningcorporatie de Alliantie twee nieuwe leningen afsluiten voor het realiseren van 73 energiezuinige sociale  huurwoningen in het Hogekwartier in april 2020.

Hernieuwd Toezicht WMO GGDrU

De GGD regio Utrecht (GGDrU) voert sinds 2015 in opdracht van de gemeente het toezicht uit op de kwaliteit van WMO voorzieningen. Eind 2019 is deze werkwijze geëvalueerd. De gemeente Amersfoort is tevreden over deze samenwerking. De GGDrU heeft in overleg met gemeenten uit de provincie Utrecht een voorstel opgesteld voor hernieuwd toezicht op WMO voorzieningen in de regio. Met het gezamenlijk opstellen van een jaarplan is het mogelijk een efficiëntieslag te maken en gewenste locaties te bezoeken en de kwaliteit te onderzoeken. De GGDrU blijft ook onderzoek doen naar aanleiding van eventuele calamiteiten. De opdracht van de GGDrU voor WMO toezicht wordt per kalenderjaar verlengd.

Besluitvorming over het stedenbouwkundig plan, de startnotitie en de grondexploitatie Leusderweg 249

Het college vraagt de gemeenteraad in te stemmen met het stedenbouwkundig plan, de startnotitie voor het bestemmingsplan en de grondexploitatie voor Leusderweg 249.
Dit besluit is een eerste stap om te komen tot een bestemmingsplan op basis waarvan de voormalige Bilalschool aan de Leusderweg 249 kan worden herontwikkeld tot een woonlocatie voor veertien sociale huurwoningen.

Opdrachtverlening Uitvoeringsplan Citymarketing 2020

Stichting Citymarketing Regio Amersfoort (SCRA) verzorgt in opdracht van de gemeente de gebiedspromotie van de stad en regio op thema’s waarmee Amersfoort zich wil profileren. Net als in voorgaande jaren is voor 2020 een integraal uitvoeringsplan gemaakt voor de collectieve marketing (stadspromotie) voor ondernemen, cultuur en vrijetijdseconomie. De thema’s zijn een duurzame en vitale stad (gezond stedelijk leven), talent binden aan de stad, sterker cultureel profiel en toekomstbestendig Stadshart. Uitvoering gebeurt in overleg met stakeholders en samenwerkingspartners in de stad. Budget is in de gemeentebegroting opgenomen.

Aanpassen Reglement van Orde Stadsbouwmeester, Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en CRK-subcommissie Erfgoed Amersfoort

Met de komst van de Omgevingswet neemt de gemeente alle omgevingsvergunning processen onder de loep. Het uitgangspunt daarbij is een verbeterde dienstverlening, onder meer door versnelling van het proces. Door het aanpassen van het Reglement van Orde Stadsbouwmeester, Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en CRK-subcommissie Erfgoed Amersfoort, wordt een versnelling van het proces mogelijk gemaakt. Zowel inwoner, bedrijf als gemeente zijn bij deze versnelling gebaat.

Toezichtverslag archief- en informatiebeheer gemeente Amersfoort 2018-2019

Ieder jaar wordt er een toezichtverslag gemaakt van het archief- en informatiebeheer van de gemeente. In het verslag van 2018-2019 wordt het informatiebeheer van de gemeente beoordeeld door de interne toezichthouder (gemeentearchivaris) als ‘redelijk adequaat’. Er worden verschillende aanbevelingen gedaan om het informatiebeheer van de gemeente te verbeteren.

Benieuwd naar de volledige lijst, inclusief onderliggende stukken? Kijk dan hier

Bron: gemeente Amersfoort