Korte samenvatting collegebesluiten 17 maart 2020

Foto: Amersfoort.nieuws.nl

Het college van burgemeester en wethouders neemt wekelijks besluiten, onderverdeeld in bespreekstukken en hamerstukken. Onderstaand vindt u de lijst van deze besluiten, inclusief korte toelichtingen per besluit.

Bespreekstukken

Actualisatie nota evenementenbeleid

In september 2015 heeft de raad de Nota Evenementenbeleid 2015 vastgesteld. Deze nota is toe aan actualisatie. De komende maanden willen wij hier aan werken en de actualisatie in het najaar 2020 aan de Raad aanbieden. De afgelopen jaren hebben we ervaring opgedaan met diverse evenementen zoals Lepeltje Lepeltje, Smartlappen Festival, ATP Tennis Challenger, Koningsdag 2019 en The Passion. Die ervaringen en daarbij de maatschappelijke opgaven zoals duurzaamheid en toegankelijkheid vragen om een actualisatie van de nota.

Beleidsevaluatie gebiedsgericht werken 2020

Gebiedsgericht werken heeft als doel om als gemeente beter aan te sluiten bij de wensen en behoeften van onze inwoners en om vragen en opgaven op het juiste schaalniveau op te pakken. Het gaat over de communicatie en samenwerking met de stad, op het snijvlak tussen fysiek, sociaal en veilig. Uit de beleidsevaluatie blijkt dat de raad gebiedsgericht werken ziet als een werkwijze in plaats van een beleidsterrein, die vanzelfsprekend moet zijn voor de hele gemeentelijke organisatie. Dit sluit aan bij onze visie op het gebiedsgericht werken. Dit betekent uiteindelijk dat wensen en behoeftes van bewoners (indien een prioriteit) sneller en integraal kunnen worden afgestemd en uitgevoerd.

Hamerstukken

Modelkeuze partiële herziening Chw bestemmingsplan Amersfoort Zuid en Kattenbroek – Marimbastraat

Bij het maken van het bestemmingsplan Amersfoort Zuid en Kattenbroek is aan het al bestaande appartementengebouw aan de Marimbastraat per ongeluk een andere bestemming gekoppeld. Die fout wordt met deze gedeeltelijke herziening hersteld. De eerste stap bij ieder bestemmingsplan is een voorstel voor de rol van de gemeenteraad bij het bestemmingsplan. Het voorstel is om in dit geval te kiezen voor een kleine rol van de raad.

Besteding reserve evenementen voor het internationaal ATP Tennistoernooi Dutch Open 2020 tot en met 2023 en voor Swim to Fight Cancer Amersfoort 2020

De gemeente Amersfoort draagt bij aan de organisatie van twee grote sportevenementen in Amersfoort. Het gaat om het internationaal ATP Tennistoernooi Dutch Open en Swim to fight Cancer. Deze evenementen zetten Amersfoort bovenregionaal en landelijk op de kaart en stelt Amersfoorters in de gelegenheid toeschouwer te zijn bij de evenementen of om zelf mee te doen.

Modelkeuze bestemmingsplan Lindeboom (vuilstort e.o.) en bestemmingsplan Hooglanderveen en Vathorst (partiële herziening hindercontour vuilstort)

Om ons zo goed mogelijk voor te bereiden op de Omgevingswet heeft de raad de startnotitie voor het “Omgevingsplan Amersfoort” vastgesteld. Eén van de stappen uit dit plan is het actualiseren en digitaliseren van alle bestemmingsplannen. Omdat het bestemmingsplan Lindeboom nog niet digitaal is, gaan we nu over tot digitalisering van het bestaande bestemmingsplan.
Ontwikkelingsbedrijf Vathorst is van plan om op korte termijn te starten met het
realiseren van woningen in de plandelen Velden 1F en Laak 2B in Vathorst. Ter plaatse is
sprake van een ‘hindercontour vuilstort’, verbonden aan het nabij gelegen
afvalverwerkingsbedrijf, waarbinnen geen woningen gebouwd mogen worden. Om de
gewenste woningen te kunnen bouwen is het noodzakelijk om de hindercontour ten minste veertig meter te verkleinen. De geldende milieuvergunningen staan dit toe. Ook is het oostelijk deel van de vuilstort volgestort en afgewerkt, waarmee de afstand tussen de stortplaats en het woongebied groter is geworden. Er is dan ook geen belemmering meer om de hindercontour met de gevraagde veertig meter te verkleinen. Het bestemmingsplan “Hooglanderveen en Vathorst (partiële herziening hindercontour vuilstort” maakt dit mogelijk.

Ontwerp locatieplan voor de ondergrondse containers voor restafval in De Koppel, Kruiskamp, Randenbroek en Schuilenburg

In het Ontwerp locatieplan hebben we 132 plekken bepaald voor 147 ondergrondse restafvalcontainers in De Koppel, Kruiskamp, Randenbroek en Schuilenburg. Het concept plan is in een brief en tijdens inloopbijeenkomsten aan de bewoners toegelicht. Het besluit over het Ontwerp locatieplan ligt vervolgens 6 weken ter inzage waarbij de belanghebbenden de mogelijkheid hebben om zienswijzen in te dienen. Bewoners die een restafvalcontainer aan huis hebben, leveren deze straks in en krijgen hier een eigen PMDcontainer voor terug. Het restafval brengt men voortaan naar een ondergrondse verzamelcontainer in de buurt. Voor bewoners die het restafval al wegbrengen naar een ondergrondse container verandert er niets. Zij kunnen het restafval naar de ondergrondse container blijven brengen. Voor het wegbrengen van PMD kunnen deze bewoners de verzamelcontainers bij de winkelcentra blijven gebruiken. Met het invoeren van omgekeerd inzamelen in De Koppel, Kruiskamp, Randenbroek en Schuilenburg zetten we weer een volgende stap naar een afvalloos Amersfoort in 2030.

Dienstverleningsovereenkomst Regio

De gemeente Amersfoort voert werkzaamheden uit voor gemeenten in de regio op het gebied van WMO, Jeugd en Zorgadministratie. Hierover zijn nieuwe afspraken vastgelegd in een Samenwerkingsovereenkomst en een Dienstverleningsovereenkomst. De nieuwe afspraken sluiten beter aan bij de praktijk en geven meer duidelijkheid voor de andere gemeenten wat ze van Amersfoort kunnen verwachten.

Benieuwd naar de volledige lijst, inclusief onderliggende stukken? Kijk dan hier

Bron: gemeente Amersfoort