Wie wil bouwen moet in gesprek

Foto: Gemeente Amersfoort

Wie een grote aanbouw aan zijn huis wil bouwen, nieuwe woningen wil realiseren of een zonneveld wil aanleggen, heeft niet alleen met de gemeente te maken voor een vergunning, maar ook met buren en andere belanghebbenden. Van de plannenmaker wordt verwacht dat hij of zij belanghebbenden betrekt bij het uitwerken van de plannen. Dat is natuurlijk niet nieuw, maar de Omgevingswet die vanaf 2021 geldt, onderstreept nog eens het belang van deze participatie.

Om handvatten te bieden aan initiatiefnemers en duidelijkheid aan belanghebbenden, stelt de gemeente een participatiegids op. Op dit moment vraagt de gemeente reacties op een eerste versie van deze participatiegids. De concept participatiegids staat op www.amersfoort.nl/participatiegids. Reageren kan tot en met woensdag 15 april 2020. Met uw reacties kan de gemeente de gids verbeteren.

Doelen, uitgangspunten en een stappenplan voor complexe plannen

De participatiegids bevat doelen en uitgangspunten voor het zorgvuldig betrekken van belanghebbenden bij het uitwerken van plannen. Voor de meest complexe plannen bevat de gids een stappenplan. De participatiegids is bedoeld voor iedereen die een plan maakt waarvoor uiteindelijk een omgevingsvergunning nodig is. Dat kunnen bewoners zijn die hun huis willen verbouwen of professionele partijen die meerdere woningen of appartementen willen bouwen. Het kan ook de gemeente zelf zijn. Het gaat om initiatiefnemers die eigenaar zijn van de grond of namens de eigenaar een plan maken en een omgevingsvergunning aanvragen. Daarnaast geeft de gids inzicht aan belanghebbenden over wat wordt bedoeld met participatie en welke stappen zij kunnen verwachten bij complexe plannen.

Waarom een participatiegids?

De nieuwe Omgevingswet legt veel nadruk op het betrekken van belanghebbenden bij het maken van plannen. Niet alleen door de gemeente, maar ook door particuliere initiatiefnemers. Daarnaast werden er rond grote ruimtelijke ontwikkelingen in de stad verschillende planprocessen doorlopen. Daardoor was soms niet duidelijk wanneer er besluiten werden genomen door de gemeente en waarover en wanneer participatie plaatsvond. De gemeenteraad heeft daarom het college de opdracht gegeven om met handvatten te komen voor participatie rond ruimtelijke ontwikkelingen en een helder proces voor de meer complexe bouwplannen.

Omgevingswet

De Omgevingswet is een nieuwe wet die 26 bestaande wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving vervangt. De wet moet zo zorgen voor minder regels en meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk. Vergunningprocedures worden korter en eenvoudiger. Van gemeentes wordt verwacht dat zij binnen hun organisaties rond alle ruimtelijke onderwerpen integraal samenwerken. Van gemeentes en initiatiefnemers wordt verwacht dat zij belanghebbenden betrekken bij hun plannen.

De algemene doelen van de wet zijn:

  • een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit bereiken en in stand houden.
  • de fysieke leefomgeving doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen om er maatschappelijke behoeften mee te vervullen.

Hoe is de participatiegids tot stand gekomen?

Voor het formuleren van de uitgangspunten en het stappenplan heeft de gemeente meerdere gesprekken gevoerd met bewoners, ontwikkelende partijen en raadsleden. Nu is de gemeente benieuwd wat u van het resultaat vindt en met welke tools of hulpmiddelen initiatiefnemers verder geholpen kunnen worden met het op een zorgvuldige manier betrekken van belanghebbenden.

Hoe reageren?

De concept participatiegids staat op www.amersfoort.nl/participatiegids. Daar staan ook specifieke vragen voor initiatiefnemers en belanghebbenden.

Bron: gemeente Amersfoort