Korte samenvatting collegebesluiten 18 februari 2020

Foto: Gemeente Amersfoort

Het college van burgemeester en wethouders neemt wekelijks besluiten, onderverdeeld in bespreekstukken en hamerstukken. Onderstaand vindt u de lijst van deze besluiten, inclusief korte toelichtingen per besluit.

Bespreekstukken

Voortgang programma Omgevingswet

Vanaf 1 januari 2021 werken we in Nederland met de Omgevingswet; een nieuwe wet die tot doel heeft alles wat kan en mag in de fysieke leefomgeving eenvoudiger en beter te organiseren. De gemeente Amersfoort heeft een Programma Omgevingswet om ervoor te zorgen dat we alles wat nodig is om volgens deze wet te kunnen werken goed en op tijd klaar hebben op tijd klaar is. Dat programma is opgedeeld in vijf sporen, waar we in samenhang aan werken:

1. omgevingsvisie en omgevingsplan;
2. digitaal stelsel omgevingswet;
3. dienstverlening en de omgevingsvergunning;
4. participatie en communicatie en;
5. leren en organiseren.

Het programma Omgevingswet is volop in uitvoering. We liggen goed op koers om klaar te hebben wat klaar moet zijn met de invoering van de wet. Er moet ook nog veel werk verzet worden de komende jaren; dat loopt door na de inwerkingtreding van de wet.

Raadsvoorstel “Snelserviceformule onder de Omgevingswet”

De gemeente Amersfoort bereidt zich voor op de Omgevingswet die in 2021 in werking treedt. Voor het aanvragen van een vergunning voor eenvoudige, kleine bouwwerken vergroten wij de dienstverlening door het vergunningproces te verbeteren en te versnellen, niet door meer zaken vergunningvrij te maken.

Startnotitie bestemmingsplan 4 projecten stationsgebied de Hoef-West

De Hoef-West ondergaat een transformatie van bedrijventerrein naar een stadsdeel, waarin wordt gewoond, gewerkt en geleerd. In het gebied komen minimaal 2.500 woningen en wil de gemeente 5.000 arbeidsplaatsen behouden.

In het stationsgebied van De Hoef West zijn vier partijen als pioniers aan de slag om woningbouw te realiseren op een plek waar wonen nu nog niet vanzelfsprekend is. In totaal gaat het daarbij om de nieuwbouw van circa 1.300 woningen Het gaat om de Hoefweg 11, Inputplein 1, Hoefseweg 1 en Computerweg 1. Dit is een substantieel aantal woningen voor de vele woningzoekende in Amersfoort. Van het aantal woningen in dit gebied is 35% sociale huur 20% middenhuur.

Voortgang gebiedsgericht werken

Gebiedsgericht werken heeft als doel om als gemeente beter aan te sluiten bij de wensen en behoeften van onze inwoners en om vragen en opgaven op het juiste schaalniveau op te pakken,. Het gaat over de communicatie en samenwerking met de stad, op het snijvlak tussen fysiek, sociaal en veilig. De plannen van aanpak voor de gebieden zijn hiervoor een instrument. Door het op gestructureerde wijze bepalen van de prioriteiten in een gebied, kunnen we transparant keuzes maken in de activiteiten en sturen op de resultaten. We hebben 4 nieuwe/vernieuwde plannen van aanpak gebiedsgericht werken afgerond. De plannen gelden voor de periode 2020-2021 en gaan over de volgende gebieden:

1. Nieuwland (nieuw)
2. Vathorst en Hooglanderveen (vernieuwd)
3. Liendert en Rustenburg (vernieuwd)
4. Randenbroek en Schuilenburg (vernieuwd)

Met de vaststelling van deze vier plannen, zijn er voor zes van de in totaal negen gebieden een plan van aanpak. De plannen van aanpak zijn opgesteld door de gebiedsmanagers op basis van signalen van bewoners en in samenspraak met de partners in de gebieden. De plannen vormen daarmee een gezamenlijke agenda.

Toekomst Rietveldpaviljoen

Voor het Rietveldpaviljoen wordt een culturele invulling gezocht die past bij de oorspronkelijke functie. Het Amersfoortse gebouw uit 1959 is het enige nog bestaande tentoonstellingspaviljoen in Nederland van Gerrit Rietveld in originele staat, en is van grote cultuurhistorische en architectonische waarde. Een culturele invulling van het iconische gebouw, zoals bijvoorbeeld een museum of een centrum voor design, architectuur en interieur, draagt bij aan een sterker cultureel profiel van de stad – een van de prioriteiten in het cultuurplan dat de raad vorig jaar vaststelde – en moet kunstliefhebbers uit binnen en buitenland naar Amersfoort trekken. Een kwartiermaker brengt komend jaar de mogelijkheden en haalbaarheid in kaart.

Investeringsplannen onderwijshuisvesting

In Amersfoort is besloten dat de schoolbesturen, verenigd in 2 coöperaties (Samenfoort VO en Samenfoort PO) verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de zorgplicht voor onderwijshuisvesting. Op basis van dit besluit vervangen de coöperaties de komende vier jaar een aantal sterk verouderde schoolgebouwen. Dit draagt bij aan het onderwijs door  realisatie van goede, duurzame en toekomstgerichte huisvesting.

Uitkomsten boekenonderzoek Belastingdienst inzake BTW/BCF over 2017

De Belastingdienst heeft over het jaar 2017 een boekenonderzoek uitgevoerd inzake omzetbelasting (BTW) en BTW Compensatiefonds (BCF). In het boekenonderzoek vindt steekproefsgewijs controle plaats van de verwerkte inkoop- en verkoopfacturen. In totaal heeft de Belastingdienst 5,57 fouten vastgesteld, zijnde 2,6% van de 214 onderzochte facturen, uit de totale populatie van 54.000 facturen. Dit leidt tot een naheffing van (afgerond) € 904.000.

De Belastingdienst heeft mondeling aangegeven dat de omvang van de geconstateerde fouten in het boekenonderzoek bij de gemeente Amersfoort, gegeven de omvang van de organisatie, relatief laag is. De uitkomsten van het boekenonderzoek zijn voor de Belastingdienst geen aanleiding geweest tot het uitbreiden van de steekproef over 2017 of over andere jaren.

Asfaltcollectoren Westelijke Ontsluiting

De gemeente streeft naar een CO2-neutrale stad waarin zo min mogelijk fossiele energie wordt gebruikt én waarin duurzame energie wordt opgewekt. Een stad waarin zoveel mogelijk gebouwen zonder aardgas worden verwarmd. Om dit te bereiken proberen we naast zon en wind zoveel mogelijk duurzame bronnen te benutten. Eén van die alternatieve warmtebronnen is het opwekken van energie met collectoren in het asfalt van een weg. Met de aanleg van asfaltcollectoren in de nog aan te leggen Westelijke Ontsluitingsweg kunnen circa 1.500 tot 2.000 woningen worden verwarmd. Deze manier van opwekken van energie in een weg die wordt aangelegd, heeft ook veel minder ruimtelijk impact, vergeleken met windturbines en zonnevelden. Bijkomend voordeel is dat de weg niet bevriest. Uit een eerste inventarisatie bij gebouweigenaren in de omgeving blijkt er interesse te zijn om de energie af te nemen. Na uitvoerig onderzoek vraagt het College van B & W  aan de gemeenteraad een reservering van € 1 miljoen om de asfaltcollectoren op te nemen in de aanbesteding van de Westelijke Ontsluitingsweg. Ook de provincie Utrecht zal financieel bijdragen aan de startkosten. Mocht dit project succesvol zijn, dan zal het ook toegepast worden in andere wegen en wijken in Amersfoort.  Op www.amersfoort.nl/asfaltcollectoren staat een factsheet met infographics om een goed beeld te geven wat het oplevert en hoe het werkt.

Hamerstukken

Benoemen leden Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit krijgt twee nieuwe leden. Twee zittende leden nemen ontslag. Het betreft de functie voor de discipline stedenbouw en de discipline bouwhistorie/restauratietechniek.

Pilot subsidieregeling groene daken

Amersfoort werkt aan het vergroenen en klimaatbestendig maken van de stad. Dit doen we in de openbare ruimte en bij gebiedsontwikkelingen. Tegelijkertijd stimuleren en enthousiasmeren we bewoners, ondernemers en bedrijven om ook in de particuliere buitenruimte maatregelen te nemen. We merken dat er veel aandacht is in de stad voor groene daken. Groene daken zijn niet alleen mooi, maar bovendien dragen ze bij aan waterberging, vergroening en verduurzaming. Een groen dak draagt bijvoorbeeld bij aan het opvangen en vertragen van regenwater, het zuiveren van lucht en verlagen van de omgevingstemperatuur. Groene daken gaan goed samen met zonnepanelen – in combinatie kan het rendement van zonnepanelen zelfs toenemen. We geven onze inwoners een steuntje in de rug om ervaring op te doen met het vergroenen van hun platte daken door de pilot subsidieregeling voor groene daken. En we vragen hen deze ervaringen te delen, zodat heel Amersfoort hiervan kan leren.

Consultatie college bij initiatiefvoorstel jaarplan Auditcommissie

De Auditcommissie stelt ieder jaar een jaarplanning op, die door de raad wordt vastgesteld. Behouden koopwoningen in het middensegment Amersfoort spant zich maximaal in voor een duurzaam middensegment in de woningmarkt. Om zo een groep met middeninkomens (starters, zorgpersoneel, zzp’ers, politieagenten) te behouden voor de stad. Onderzocht is of aanvullende maatregelen nodig zijn om betaalbare woningen te behouden voor deze groep. Uit een onderzoek van de Stec Groep blijkt dat dat Amersfoort al datgeen doet wat redelijkerwijs mogelijk is.

Uitbreiding benoeming toezichthouders ihkv de Wet BRP Art 4.2

Op basis van de Wet basisregistratie personen (Wet brp) art 4.2 heeft het college toezichthouders aangewezen. De toezichthouders zien toe op de naleving van de verplichtingen van de burgers met betrekking tot de Wet brp. Zo kunnen zij burgers aansporen om op tijd documenten te tonen. Daarmee moet de basisregistratie personen actueel en correct worden gehouden en fraude worden tegengegaan.

Vaststelling bestemmingsplan Partiele herziening Bedrijventerreinen e.o. en snelwegen – aanpassen gezoneerd industrieterrein

De Kop van Isselt wordt de komende jaren geleidelijk getransformeerd van industriegebied naar gemengd stedelijk gebied inclusief wonen. Deze transformatie wordt ingegeven door de ontwikkeling die de stad door maakt, de druk op de woningmarkt maakt binnenstedelijke herontwikkelingslocaties, zoals de Kop van Isselt, noodzakelijk. Om transformatie mogelijk te maken moet de Kop van Isselt uit het gezoneerde industrieterrein worden gehaald omdat daarmee ook woningbouw mogelijk wordt in dit gebied. Hiervoor is het bestemmingsplan opgesteld. De wijziging ten opzichte van het geldende bestemmingsplan is heel beperkt. Het ontwerp bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en hierop zijn geen zienswijzen ingediend. Daarmee kan het bestemmingsplan door de raad worden vastgesteld.

Stand van zaken samenwerking breed spectrum aanbieders (specialistische jeugdhulp)

De gemeenten in de regio Amersfoort hebben met zeven jeugdhulp aanbieders  (breed spectrum aanbieders) meerjarige afspraken voor levering en transformatie van specialistische jeugdhulp bij jeugdigen met complexe problematiek. In 2019 ontstond er discussie over financiering van de kosten door stijging van de zorgvraag. Deze discussie belemmerde de voortgang van de transformatie en veroorzaakte langere wachttijden.

Gemeenten en de breed spectrum aanbieders hebben nadere afspraken en een gezamenlijke planning voor het eerste kwartaal 2020 opgesteld om deze problemen op te lossen. Gemeenten en zorgaanbieders onderschrijven de noodzaak een realistisch en ambitieus transformatieplan op te stellen op de taakopgave uitgewerkt naar business cases op kwaliteit en betaalbaarheid. Gemeenten voeren gezamenlijk hun eigen transformatieplan uit voor die onderdelen waar gemeenten zelf voor aan de lat staan. Voorbeelden hiervan zijn het versnellen van uitstroom en waar mogelijk voorkomen van instroom in de zwaardere jeugdhulp.

Besluit tot benoeming ambtenaar van de Burgerlijke Stand

Vanwege bevoegdheden die horen bij de functie is een medewerker benoemd tot Ambtenaar Burgerlijke Stand.

Beantwoording schriftelijke vragen over:

  • Regeren, en nadenken over de politiecapaciteit in 2020
  • ‘Krijgt het nieuwe bestuur van de Speel-o-theek een eerlijke kans’
  • ‘Aanbesteding Westelijke Ontsluiting overdoen’
  • Bomenkap Nimmerdor
  • Notitie beantwoordingstermijn schriftelijke vragen
  • Bomenkap

Benieuwd naar de volledige lijst, inclusief onderliggende stukken? Kijk dan hier

Bron: gemeente Amersfoort