Samenvatting van collegebesluiten 11 februari 2020

Foto: Amersfoort.nieuws.nl

Het college van burgemeester en wethouders neemt wekelijks besluiten, onderverdeeld in bespreekstukken en hamerstukken. Onderstaand vindt u de lijst van deze besluiten, inclusief korte toelichtingen per besluit.

Bespreekstukken

RIB ter afdoening motie ”Leegstand te lijf”

Adviesbureau BSP heeft de leegstand van kantoren, winkels en andere bedrijfspanden in Amersfoort onderzocht. De conclusie van het onderzoek is dat er weinig leegstand is. Voor bedrijfsruimten lag het percentage leegstand in 2019 op circa 2% en voor winkels 6%. Kantoren vormen met 17% het segment met de hoogste leegstand, maar ook hiervoor geldt dat de leegstand niet problematisch is. Aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek adviseert BSP maatregelen ter bestrijding van de leegstand en verbetering van de toekomstbehendigheid van de (werk)locaties.

Hamerstukken

Fietstunnels van circulair beton

Bij de bouw van twee fietstunnels bij de Stichtse Rotonde wordt duurzamer beton gebruikt. Gemeente Amersfoort neemt het hergebruik (circulariteit) van beton op in de aanbesteding van de fietstunnels. Hiermee wordt de forse milieu-impact van beton verminderd en wordt bijgedragen aan de ambitie om in 2030 een CO₂-neutrale stad te zijn.
De gemeente ondertekende in 2018 het Betonakkoord. Met het Betonakkoord willen publieke en private partijen een duurzame betonketen realiseren.

Evaluatie bestrijding Japanse duizendknoop 2017-2019

De bestrijding van de Japanse duizendknoop in Amersfoort heeft, in de afgelopen 3 jaar, veel effect gehad. Alle groeiplaatsen zijn in beeld en stengels van de planten zijn geïnjecteerd of ingesmeerd met een glyfosaatoplossing. Hoewel veel groeiplaatsen nog aanwezig zijn, zijn de planten erg verzwakt en is het aantal stengels in groeiplaatsen met meer dan de helft afgenomen. Op plekken waar de duizendknoopplanten risico’s veroorzaakten zijn deze risico’s op dit moment beheersbaar. In de komende periode wordt een aanpak voor het vervolg van de bestrijding opgesteld.

Zelfevaluatie BRP en PNIK 2019

De gemeente evalueerde de inrichting, werking en beveiliging van de Basisregistratie Personen (BRP) en de kwaliteit en veiligheid van het aanvraag- en het uitgifteproces Paspoorten en Nederlandse identiteitskaart (PNIK). Burgerzaken heeft met de zelfevaluaties BRP en PNIK wederom laten zien ruimschoots te voldoen aan de kwaliteitsnorm van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Op de inhoudelijke persoonslijsten controle is een aanbeveling gedaan die verwerkt wordt in het verbeterplan zelfevaluatie Burgerzaken 2020.

Oprichting Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Regio Utrecht

Amersfoort richt samen met gemeenten Utrecht en Hilversum, provincie Utrecht, Universiteit Utrecht, het Universitair Medisch Centrum Utrecht en het Rijk een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) op. Door ondersteuning van het bedrijfsleven wordt het innovatieve vermogen van de regio vergroot. ROM Regio Utrecht versterkt de regionale economie en richt zich hierbij op maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie, digitalisering, duurzame mobiliteit en circulariteit.

Klimaatbestendige en groene stad

Ons klimaat is zichtbaar en merkbaar aan het veranderen. Steeds vaker hebben we te maken met hoosbuien, hitte of een periode van aanhoudende droogte. Ook de biodiversiteit in de stad staat onder druk. Amersfoort wil in 2030 een klimaatbestendige stad zijn met voldoende ruimte voor water, groen en biodiversiteit. Ondertussen groeit onze stad en is het een uitdaging om meer ruimte te vinden voor groen. Klimaatmaatregelen zijn vaak groene maatregelen. Daarom zetten we in op méér groen en groen dat bijdraagt aan de biodiversiteit. Daarmee bereiken we een betere ‘sponswerking’ voor het opvangen van hevige regenbuien, meer verkoeling tijdens hitte en een betere en gezondere leefomgeving voor plant, dier en mens.

Kwartaalbericht Regionaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort (RWA) en Amfors

Het RWA is de Gemeenschappelijke Regeling waarmee de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest en Woudenberg invulling geven aan de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Amfors Holding BV is het bedrijf dat de Wsw vervolgens uitvoert voor RWA waartoe zij via de gemeente een rijkssubsidie ontvangt. Uit het derde kwartaalbericht van RWA Amfors blijkt dat de maatschappelijke resultaten tot nu toe in lijn liggen met de begroting en prestatieovereenkomst 2019. De financiële resultaten zijn iets gunstiger dan begroot.

Stand van zaken duurzame stad

De klimaatopgave, de energietransitie, de stikstofcrisis en de problemen rondom PFAS bepalen nog bijna dagelijks het beeld in de media. De duurzaamheidsopgave is actueler dan ooit en ook in Amersfoort zetten veel inwoners en bedrijven zich in. Samen werken we aan het vergroenen van de stad, het opnieuw gebruiken van grondstofstromen, de verduurzaming van woningen en bedrijven en doen we ervaring op met nieuwe vormen van (deel)mobiliteit. Ook in 2020 zet de gemeente in op een breed pakket van maatregelen en activiteiten, geclusterd in vier thema’s: circulaire economie, energietransitie, duurzame mobiliteit en schone lucht en klimaatadaptatie. Zo helpen we inwoners met het verduurzamen van hun huis via het nieuwe Duurzaam Bouwloket en krijgen woningeigenaren ook (financiële) hulp bij praktische energiebeparingsmaatregelen. We stimuleren het opwekken van duurzame energie zoals het leggen van zonnepanelen op (bedrijfs)daken en de aanleg van het eerste zonneveld. Ook komen er meer laadpalen voor elektrische auto’s en wordt de Amersfoortse nieuwbouw energieneutraal én duurzamer door afspraken over de footprint van beton. We gaan door met de social media campagne om bewoners te inspireren en te verleiden naar een duurzamer leven, ondersteund met concrete Amersfoortse verhalen en tips op www.amersfoortduurzaam.nl. Ook blijven we met het Toekomstfonds voor duurzame ontwikkeling nieuwe ideeën stimuleren en ondersteunen.

Beantwoording schriftelijke vragen over:

  • Stadhuis uitdaging met Vahstal 1998 – 2005 – 2020
  • Deelname wietexperiment
  • 1 miljoen Euro aan planschade voor de Hogeschool Utrecht
  • Armoedebeleid & Schuldhulpverlening
  • Tijdelijke bewoning oude rechtbankgebouw

Benieuwd naar de volledige lijst, inclusief onderliggende stukken? Kijk dan hier

Bron: gemeente Amersfoort