Voortgang woningbouw: Amersfoort kent lichte groei

Foto: Gemeente Amersfoort

In 2019 zijn er in Amersfoort ruim 600 woningen bij gekomen. Ongeveer 430 woningen zijn door nieuwbouw toegevoegd. Zo’n 170 woningen zijn ontstaan door transformatie. Dat staat in de eerste halfjaarlijkse voortgangsrapportage die het college van burgemeester en wethouders heeft vastgesteld. De verwachting is dat in 2020 de ambitie van 1000 woningen kan worden gehaald.

Wethouder Menno Tigelaar: “Amersfoort wil een stad zijn met voldoende passende en betaalbare woningen voor iedereen. Op dit moment is dat niet het geval en kent Amersfoort woningnood. Ondanks dat we zelf weinig grond hebben én als gemeente zelf niet bouwen, doen we er alles aan om de komende jaren de nieuwbouw af te stemmen op de vraag naar woningen in onze stad. Sociale huurwoningen en woningen in het middensegment hebben onze bijzondere aandacht”.

Aantal woningen in Amersfoort neemt licht toe door nieuwbouw en transformatie

Het CBS berekende eerder uit voorlopige cijfers een lichte groei met 436 nieuwe woningen in 2019. Tel daar het aantal getransformeerde woningen (bijvoorbeeld kantoren die zijn omgebouwd tot woningen) bij op en we zien ruim 600 opgeleverde woningen het afgelopen jaar.

Ambitie: 1000 woningen per jaar

In het Deltaplan Wonen, dat in mei 2019 door de gemeenteraad is vastgesteld, staat de ambitie om tot 2030 1.000 woningen per jaar toe te voegen. Volgens de huidige prognoses kunnen de 1000 woningen in 2020 gehaald worden. Daarnaast ziet het Deltaplan toe op het aandeel sociale huur (35%) en middensegment (20%) bij woningbouwprojecten in Amersfoort. Dit geldt voor alle nieuwe woningbouwprojecten waar nog niet eerder kaders zijn bepaald. In bijna alle wijken van Amersfoort worden er daardoor in de komende jaren nieuwe woningen gebouwd. Op een aantal plekken is de toename van woningen heel groot. Het gaat om de gebieden Langs Eem- en Spoor, De Hoef en Vathorst.

Meer sociale huurwoningen

Om de wachtlijsten voor sociale huurwoningen (woningen met een huurprijs tot € 737) niet verder op te laten lopen moeten er tot 2025 minimaal 350 sociale huurwoningen per jaar worden gerealiseerd. In 2019 is dit aantal nog niet gehaald. Om versneld extra sociale huurwoningen gebouwd te krijgen, zijn in overleg met woningbouwcorporatie Portaal twee locaties aangewezen voor tijdelijke woningbouw. Het doel is om daarvan 200 in 2020 al te realiseren. Vanaf 2020 is de verwachting dat het aantal van 350 woningen per jaar wordt gehaald. Het Deltaplan geeft een verplicht aandeel van 35% sociale woningen mee in woningbouwprojecten.

Woningen voor middeninkomens

Voor het middensegment (woningen met een huurprijs tussen € 737 en € 1000 of een koopprijs onder € 260.000) is voor de periode tot 2030 een behoefte van circa 3000 woningen. Met de verplichting uit het Deltaplan om bij nieuwbouwplannen ook 20% woningen in het middensegment te realiseren zal het aantal woningen in het middensegment aanzienlijk gaan toenemen.

Realisatie van plannen moeilijk te voorspellen

De cijfers zijn gebaseerd op planningen zoals die op dit moment bekend zijn. De woningmarkt en in het bijzonder de bouwproductie zijn echter moeilijk te voorspellen. Financiële en/of ruimtelijke factoren kunnen sterk van invloed zijn op de realisatie van woningbouwplannen.

Bron: gemeente Amersfoort