Samenvatting collegebesluiten 4 februari 2020

Foto: Gemeente Amersfoort

Het college van burgemeester en wethouders neemt wekelijks besluiten, onderverdeeld in bespreekstukken en hamerstukken. Onderstaand vindt u de lijst van deze besluiten, inclusief korte toelichtingen per besluit.

Bespreekpunten

Voortgangsrapportage woningbouwopgave 2019

Vanwege de woningnood doen we er alles aan om te zorgen voor voldoende, passende en betaalbare woningen voor iedereen. Deze raadsinformatiebrief laat de voortgang van de woningbouw zien en geeft de prognoses weer voor de komende jaren. In 2019 zijn ruim 600 woningen opgeleverd en voor 2020 is de verwachting ruim 1.000 woningen. De RIB laat de stand van zaken zien in relatie tot de ambities die we hebben gesteld in het Deltaplan. Er wordt ook inzicht gegeven in de uitzonderingen op het Deltaplan. Ook zijn de nieuwe locaties toegevoegd van het afgelopen jaar en staat aangegeven hoe de gemeente hiermee wil omgaan.

Financiële ijkpunten

Sinds 2014 kijkt de gemeente naar een aantal financiële kengetallen en volgt deze over meerdere jaren om zo een beter beeld te krijgen van onze financiële positie. Deels zijn de kengetallen gebaseerd op wettelijke eisen en normen waar de gemeente over moet rapporten. Voor een ander deel zijn het lokale afspraken. De gemeenteraad stelt de zogenoemde financiële ijkpunten vast zodat zij jaarlijks de financiële positie van de gemeente kan beoordelen en volgen. Ook wordt per ijkpunt afgesproken welke norm of bandbreedte wenselijk is voor de stabiliteit, weerbaarheid en flexibiliteit van de gemeentelijke financiën. Tweemaal per jaar, bij de jaarrekening en bij de begroting, actualiseert de gemeente de scores op deze ijkpunten zoveel mogelijk aan de hand van de laatst bekende cijfers.

Asfaltcollectoren Westelijke Ontsluiting

De geplande aanleg van de Westelijke Ontsluitingsweg biedt een kans om bij te dragen aan onze energiedoelstelling voor een CO2-neutraal Amersfoort. Door de aanleg van asfaltcollectoren in de weg wordt energie duurzaam opgewekt en kunnen hiermee gebouwen equivalent aan 1.500 tot 2.000 woningen in de omgeving verwarmd worden. Bijkomend voordeel is dat de weg niet bevriest en dus minder aan gladheidsbestrijding behoeft te worden gedaan. Deze manier van opwekken van energie in een weg die wordt aangelegd, heeft ook geen ruimtelijk impact, zoals bij windturbines en zonnevelden. De techniek is reeds op kleine schaal elders in Nederland beproefd. De werking van collectoren in asfalt lijkt op vloerverwarming, maar dan omgekeerd: warmte uit de zon en de directe omgeving wordt uit het asfalt gehaald. Uit een eerste inventarisatie bij gebouweigenaren in de omgeving blijkt voldoende interesse te zijn om de energie af te nemen. De Raad besluit nu met het beschikbaar stellen van € 1 miljoen om het onderdeel asfaltcollectoren mee te laten lopen in de aanbesteding van de Westelijke Ontsluitingsweg. De andere onderdelen, bijv. het distributienetwerk en de Warmte- en Koude-opslag, worden later door de exploitant aangelegd. Ook de provincie Utrecht zal een financiële bijdrage leveren aan deze energie-kans.

Hamerstukken

Het toekennen van twee straatnamen en het wijzigen van het beloop van een straat op de locatie Noack

Op het terrein van de voormalige fabriek van Noack (Soesterweg 564) worden binnenkort woningen gebouwd. Naast woningen aan de Soesterweg komen er woningen aan twee nieuwe straten, te weten: Rangeerder en Lampenist. De straatnaam Machinist was al eerder vastgesteld en geldt voor de hele straat tussen de Soesterweg en het nieuwbouwterrein “Soesterhof”. Voor de naamgeving Rangeerder en Lampenist wordt aansloten op het thema dat eerder gebruikt is voor de naamgeving van het eerste bouwproject op het terrein van de Wagenwerkplaats, de Soesterhof. Daar zijn namen van (oude) beroepen bij de spoorwegen gekozen.

Reservering grondverkoop kamer 4 (Zandfoort aan de eem) in De Nieuwe Stad

De Nieuwe Stad is in ontwikkeling. De gemeente wil grond die nog niet is verkocht zoveel mogelijk invullen samen met partijen in het gebied. De gemeente geeft strandpaviljoen Zandfoort aan de Eem de gelegenheid om een voorontwerp te maken. Als het plan voldoet aan de eisen zal de gemeente de grond aan hen verkopen om een passend bouwplan te maken.

Budgetverdeling 2020 subsidieregeling #InDeBuurt

Jaarlijks is er de mogelijkheid om via InDeBuurt033 subsidie aan te vragen. Dit kan voor ideeën die bijdragen aan de sociale doelen die in de wijkplannen of het stedelijk plan beschreven staan. In 2019 is het beschikbare budget niet volledig gebruikt. Het restant wordt normaal gesproken toegevoegd aan het budget van het volgende jaar in kwartaal drie en vier. In januari 2020 zijn er al meer aanvragen binnen gekomen dan vanuit het beschikbare bedrag voor het eerste kwartaal bekostigd kan worden. Daarom wordt er een uitzondering gemaakt en een deel van het restant van 2019 aan het budget voor kwartaal één in 2020 toegevoegd. Daarmee kunnen meer aanvragen gehonoreerd worden.

Wijziging Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2020

De Regiotaxi Eemland-Heuvelrug is er voor inwoners die hun eigen vervoer niet zelfstandig of met hulp van familie of vrienden kunnen organiseren. Dat is bijvoorbeeld zo als iemand door een beperking of psychische aandoening niet meer kan reizen met het openbaar vervoer. Met een Wmo-taxipas kunnen zij tegen een gereduceerd tarief gebruik maken van de regiotaxi. De gemeente betaalt verreweg het grootste deel van de kosten van het vervoer. De kosten voor dit vervoer stijgen. Het college stelt de gemeenteraad daarom voor om het tarief voor  inwoners die met een Wmo-taxipas reizen, te verhogen. Als de raad instemt, gaat de verhoging van €0,80 naar €0,95 per zone in de loop van 2020 in.

Afmelding woningen geluidssanering Stationsstraat en Stationsplein

Door wegverkeerslawaai op respectievelijk de Stationsstraat en het Stationsplein zijn er woningen waarbij het geluidsniveau in de woning hoger is dan 43 dB. De gemeente heeft vanuit de Rijksoverheid een uitvoeringssubsidie gekregen, waarmee bij 25 woningen aan de Stationsstraat en 18 (flat-) woningen aan het Stationsplein een geluidssaneringsonderzoek is uitgevoerd. Het resultaat is dat bij 16 woningen aan de Stationsstraat is geconstateerd dat de bestaande geluidwering van de gevels onvoldoende was. Er zijn aanvullende geluidwerende gevelmaatregelen bij de woningen aangebracht. Bij enkele woningen aan de Stationsstraat en bij de (flat-) woningen aan het Stationsplein is de bestaande gevelisolatie voldoende en zijn aanvullende geluidwerende gevelmaatregelen niet noodzakelijk. De eigenaren van twee woningen hebben niet gereageerd en de eigenaren van drie woningen hebben aangegeven geen gebruik te willen maken van het aangeboden isolatievoorstel. De eigenaren van de woningen ontvangen een brief waarin dit wordt aangegeven.

Uitvoering gezondheidsbeleid 2019

Het college informeert de gemeenteraad over de uitvoering en doorontwikkeling van het gezondheidsbeleid. Zo is er een gezondheidsnetwerk van inwoners en professionals opgebouwd. Dit netwerk vormt de basis om te werken aan vraagstukken als luchtkwaliteit, een rookvrije generatie en de gezonde wijk. Samenwerkingsafspraken met een breed scala aan partners worden vastgelegd in het in 2020 af te sluiten zorgakkoord. Dit akkoord is een impuls voor preventie en positieve gezondheid. Het gezondheidsbeleid 2017-2022 is in 2017 samen met inwoners en professionals tot stand gekomen. Ook bij de uitvoering van de gezonde wijk zijn zij betrokken. Zo nemen inwoners en professionals deel aan wijkwerkgroepen en organiseren zij gezamenlijke activiteiten. In alle gezonde wijken was in 2019 subsidie beschikbaar voor inwoners die gezonde activiteiten willen organiseren.

Aanpassing beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2020

Op 19 november 2019 heeft het college de beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2020 vastgesteld. Op verzoek van de gemeenteraad is een deel van de regels gewijzigd. Hierdoor wordt het mogelijk dat bij het indiceren van zorg en ondersteuning in individuele gevallen afgeweken kan worden van de in de beleidsregels opgenomen norm omtrent gebruikelijke hulp van jongeren in het gezin en maatwerk kan worden geboden.

Verloop jaarwisseling 2019-2020

In aanloop naar de jaarwisseling hebben we in onze communicatie meer nadruk gelegd op rekening houden met elkaar, bewustwording van je eigen rol, gedragsnormen en dat niet alleen de overheid een verantwoordelijkheid heeft, maar iedereen in deze maatschappij. Ook is er veel aandacht geweest voor vuurwerkoverlast en de gevaren van (illegaal) vuurwerk.

Subsidieregeling promotie hardloopevenementen 2020-2022

De gemeente Amersfoort wil hardlopen promoten en wil structuur aanbrengen en behouden in hardloopevenementen in het gebied met kengetal 033 om zo de loopsport aantrekkelijker te maken voor inwoners van de gemeente. De gemeente stelt hiervoor subsidiegeld beschikbaar.

Verdelingsvoorstel subsidieregeling Sport en bewegen 2020

De subsidieregeling Sport en Bewegen 2020 stelt Amersfoortse sportverenigingen, stichtingen en inwonersinitiatieven in staat om door activiteiten een actieve bijdrage te leveren aan de ambities en doelstelling van het sportbeleid van de gemeente Amersfoort. Sportverenigingen, stichtingen en bewoners konden in het kader van de regeling een aanvraag indienen. Er zijn door 48 sportverenigingen, stichtingen en bewoners totaal 109 aanvragen ingediend. In de categorieën incidentele klein sportevenementen, incidentele groot sportevenementen en incidentele sportactiviteiten en/of kaderscholing 70 aanvragen worden geheel of gedeeltelijk toegekend. De besluitvorming in categorie investeringen vindt plaats na toepassing van de verdeelregels en beoordelingscriteria.

Beantwoording schriftelijke raadsvragen over:

  • Social media uitingen Amersfoort City Marketing
  • Externe inhuur op het thema Duurzame Stad
  • CPO Lichtenberg

Benieuwd naar de volledige lijst, inclusief onderliggende stukken? Kijk dan hier

Bron: gemeente Amersfoort