Korte samenvatting collegebesluiten 7 januari 2020

Foto: Amersfoort.nieuws.nl

Het college van burgemeester en wethouders neemt wekelijks besluiten, onderverdeeld in bespreekstukken en hamerstukken. Onderstaand vindt u de lijst van deze besluiten, inclusief korte toelichtingen per besluit.

Hamerstukken

Warmtenet

Amersfoort werkt, samen met inwoners en ondernemers, aan een CO2-neutrale stad. In een CO2-neutrale stad wordt alle energie duurzaam opgewekt. Dit betekent dat gebouwen op den duur niet meer met aardgas zullen worden verwarmd. Aansluiting op een warmtenet is een mogelijk alternatief.
De gemeente laat op dit moment een concept-ontwerp voor een wijkwarmtenet voor de wijk Schothorst Zuid uitwerken, in samenwerking met het Warmtebedrijf Amersfoort. Dit moet een beeld geven van de haalbaarheid, de kosten en de rol van de gemeente bij de aanleg en exploitatie van een warmtenet. De gemeente dient ook een subsidieaanvraag bij het Rijk in voor de Proeftuin Aardgasvrije Wijken. Bij toekenning wordt de subsidie gebruikt voor een warmtenet in Schothorst Zuid. In het tweede kwartaal legt het college concrete voorstellen voor aan de gemeenteraad.

Samenwerkingsovereenkomsten aansturing en samenwerking Veilig Thuis en SAVE

De 26 gemeenten in de provincie Utrecht werken samen in de financiering en aansturing van Samen Veilig Midden Nederland. Samen Veilig is verantwoordelijk voor de uitvoering van Veilig Thuis, (preventieve) jeugdbescherming en jeugdreclassering. De gemeenten hebben deze samenwerking bestendigd in een samenwerkingsovereenkomst. De samenwerkende partijen hebben hun bestaande samenwerkingsovereenkomst
geactualiseerd aan de hand van nieuwe landelijke kaders en inzichten uit de praktijk.

Stedenbouwkundig plan en startnotitie bestemmingsplan Leusderweg 320

Ontwikkelaar Habitoo heeft voor het voormalige manegeterrein aan de Leusderweg 320 een woningbouwplan ontwikkeld. Het stedenbouwkundig plan hiervoor is opgesteld in nauwe samenspraak met diverse stakeholders. Het plan omvat de bouw van ongeveer 50 woningen, waarvan 35% sociale huurwoningen zal zijn. Het plan houdt rekening met het omliggende landschap; het plangebied ligt gedeeltelijk binnen het Natuur Netwerk Nederland.
Voor het realiseren van woningen op deze locatie is een bestemmingsplanwijziging nodig. Het stedenbouwkundig plan en de startnotitie vormen hiervoor de inhoudelijke basis. Het stedenbouwkundig plan en de startnotitie zijn ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.

Modelkeuze bestemmingsplan Nijkerkerstraat 25b

Ontwikkelaar Ham Invest wil aan de Nijkerkerstraat 25b een opslagmagazijn bouwen en zes parkeerplaatsen aanleggen. Het geldende bestemmingsplan moet daarvoor worden gewijzigd van de functie ‘wonen’ naar de functie ‘bedrijf’.

Regionale afspraken doordecentralisatie Beschermd wonen per 2021

Amersfoort ontvangt als centrumgemeente geld voor de uitvoering van beschermd wonen in de regio. Beschermd wonen is de begeleiding en het verblijf voor mensen met psychiatrische problemen, die (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen. Vanaf 2021 wordt het geld verdeeld over alle gemeenten in de regio en maken zij onderling samenwerkingsafspraken.
De afspraken gaan over de verdeling van het budget, de financiële risico’s en de manier van samenwerken met alle partners, zoals zorgaanbieders en woningcorporaties. Er worden ook afspraken gemaakt over een betere spreiding van de locaties voor beschermd wonen en de mogelijkheden voor cliënten om weer uit te stromen naar een plek waar zij zelfstandig kunnen wonen.

Beantwoording schriftelijke vragen over:

  • Artikel in VNG magazine De waarde van een vast contract deel 2
  • ‘Kwaliteit water- en gasleidingen’
  • Procedures rondom het nieuwe stadhuis, Stationsplein en De Nieuwe Stad
  • Nadere vragen verkeersproblemen Zangvogelweg

Benieuwd naar de volledige lijst, inclusief onderliggende stukken? Kijk dan hier

Bron: gemeente Amersfoort