Samenspel voor een gezond groeiend Amersfoort: nieuwe sportnota vastgesteld

Foto: Gemeente Amersfoort

Een leven lang sport en bewegen voor iedere Amersfoorter. Dat is waar de stad zich de komende jaren voor gaat inzetten. Sport- en beweegactiviteiten moeten toegankelijk en bereikbaar zijn voor alle Amersfoorters, ongeacht achtergrond of beperking.

Dit zijn de belangrijkste ambities van de nieuwe sportnota 2019-2024 die gisteravond door de gemeenteraad is vastgesteld. De gekozen richting is voortgekomen uit een evaluatie van de vorige nota, onderzoek en gesprekken met onder andere sporters en verenigingen, de Amersfoort Sport Federatie, de SRO, onderwijsinstellingen en sportondernemers. De gemeente bouwt verder op de uitgangspunten uit de vorige periode, maar verlegt accenten om aan te sluiten bij ontwikkelingen en trends op het gebied van sport en bewegen.

Volle agenda’s en minder buitenspelen

Door volle agenda’s binden mensen zich minder makkelijk aan vaste groepen of verbanden, vrijblijvendheid en flexibiliteit worden steeds belangrijker. Een andere trend is dat kinderen steeds minder bewegen en buitenspelen waardoor de vaardigheid om te bewegen achteruit gaat. Ook lopen verenigingen er steeds vaker tegenaan dat het lastig is om vrijwilligers te vinden.

Wegnemen van drempels

Hans Buijtelaar, wethouder Sport: “Om een leven lang sport en bewegen mogelijk te maken, werkt de gemeente samen met (sport)partijen in de stad aan een laagdrempelig aanbod. Het uitgangspunt is dat iedereen welkom is en mee kan doen, op een manier die bij haar of hem past. Zo zorgen we voor een vitale stad waar het gezond maar vooral ook leuk is om aan sport en bewegen te doen.”
Sportverenigingen spelen een belangrijke rol om sport en bewegen dicht bij de Amersfoorters te brengen. Zij worden ondersteund bij het ontwikkelen van nieuw sport- en verenigingsaanbod en er komt meer aandacht voor het vrijwilligersbeleid. Er liggen kansen om sportaccommodaties multifunctioneler en intensiever te gebruiken door verschillende groepen inwoners. Daarnaast kan de openbare ruimte beter benut worden door het realiseren van nieuwe openbare sport en beweegplekken. Hier zal ruimtelijk invulling aan worden gegeven bij gebiedsontwikkelingen in de stad.

Uitvoeringsplan en Lokaal sportakkoord

Om invulling te geven aan de ambities van de sportnota is samenspel nodig. De gemeente nodigt daarom sporters, verenigingen, maatschappelijke organisaties en ondernemers uit om mee te werken aan een uitvoeringsplan en een lokaal sportakkoord. Met het akkoord worden ambities vertaald naar concrete plannen die de deelnemers aan het akkoord met elkaar gaan uitvoeren.

Wilt u meer weten over het sportbeleid van de gemeente Amersfoort of meedenken over de uitvoering in de komende jaren? Neemt u dan contact op met Rogier Koreman ([email protected]) of Els Speelman ([email protected]).

Bron: gemeente Amersfoort