Korte samenvatting collegebesluiten 8 oktober 2019

Foto: Amersfoort.nieuws.nl

Het college van burgemeester en wethouders neemt wekelijks besluiten, onderverdeeld in bespreekstukken en hamerstukken. Onderstaand vindt u de lijst van deze besluiten, inclusief korte toelichtingen per besluit.

Hamerstukken

Vaststelling klachtenregeling

Op 2 juli 2019 is het nieuw Inkoop en Aanbestedingsbeleid vastgesteld. Onderdeel van dat beleid is een ‘klachtenregeling aanbesteden’. Het is noodzakelijk gebleken om voor dit
onderdeel een praktische uitwerking te maken. Dit is vooral belangrijk om dubbele
werkzaamheden, zowel aan de kant van de opdrachtnemer als aan de kant van de
opdrachtgever, bij het afhandelen van klachten te voorkomen. Deze praktische
uitwerking is vastgelegd in de “Procedure Klachten bij Aanbestedingen”. Deze sluit aan bij de binnen de gemeente gebruikte leidraad voor aanbestedingen.

Benoeming lid STA

Het Signaleringsteam Amersfoort (STA) is een onafhankelijk team. STA adviseert de gemeente aan de hand van signalen uit de stad die gaan over het sociaal domein. Het Signaleringsteam wordt bemenst door vrijwilligers. Het college van B en W benoemt de heer E. Oostermeyer tot lid van STA voor een periode van twee jaar.

Motie Vuurwerkshow

In de afgelopen jaren is een afnemende tolerantie ten opzichte van vuurwerk te zien. Steeds meer mensen zijn tegen het afsteken van vuurwerk. Dit zien we ook terug in Amersfoort. Daarnaast zijn er duurzaamheids- en luchtkwaliteitsambitities die ervoor zorgen dat we op zoek gaan naar alternatieve invullingen van de jaarwisseling. Dit betekent dat we voor de jaarwisseling 2020/2021 samen met de stad actief onderzoek doen naar de mogelijkheid van een centraal aftelmoment. Daarnaast starten we deze jaarwisseling met een pilot voor maximaal 10 vrijwillige vuurwerkvrije zones in Amersfoort, zetten we het vuurwerkdetectiesysteem in 2 andere wijken in dan de afgelopen jaren. En wordt de voorlichting over vuurwerkoverlast op basisscholen en een aantal middelbare scholen voortgezet.

Beantwoording schriftelijke vragen over:

  • Stand vanzaken bescherming persoonsgegevens en implementatie AVG per 1 september 2019

Benieuwd naar de volledige lijst, inclusief onderliggende stukken? Kijk dan hier

Bron: gemeente Amersfoort