Korte samenvatting collegebesluiten 10 september 2019

Foto: Amersfoort.nieuws.nl

Het college van burgemeester en wethouders neemt wekelijks besluiten, onderverdeeld in bespreekstukken en hamerstukken. Onderstaand vindt u de lijst van deze besluiten, inclusief korte toelichtingen per besluit:

Bespreekstukken

Maatregelen betaalbaarheid van zorg en ondersteuning

De vraag naar zorg en ondersteuning groeit, en daarmee ook de uitgaven. Dat heeft
gevolgen voor de begroting van de gemeente. KPMG onderzocht hoe Amersfoorters
ook in de toekomst de zorg kunnen krijgen die zij nodig hebben, en de uitgaven kunnen worden teruggedrongen. Uit dat onderzoek blijkt dat het versneld invoeren van een negental maatregelen om de zorg anders en slimmer te organiseren, zorgt voor beheersing van de kosten. De negen businesscases van deze maatregelen zijn uitgewerkt met ondersteuning van KPMG en in nauwe samenwerking met de organisaties die de maatregelen gaan uitvoeren.

Hamerstukken

Projectopdracht Vogelenbuurten

De vaststelling van de projectopdracht is de start van de ambtelijke begeleiding van de planontwikkeling van de Alliantie voor de Vogelenbuurten. De Alliantie is voornemens om in totaal 93 bestaande kleine grondgebonden woningen te slopen en te vervangen voor circa 150 à 165 woningen, zowel grondgebonden als appartementen. Hiermee worden bereikbare, toekomstbestendige en duurzame woningen toegevoegd aan de woningvoorraad in Liendert. En een bijdrage geleverd aan de woningbouwopgave van Amersfoort om tot 2030 jaarlijks 1.000 woningen toe te voegen. Om tot sloop over te kunnen gaan, dient minimaal 70% van de huidige bewoners per deelproject in te stemmen met de sloop en de bijbehorende voorwaarden.

Eerste en tweede kwartaalbericht RWA Amfors

Het college van B en W informeert de gemeenteraad periodiek over de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening door RWA en Amfors. Deze raadsinformatiebrief gaat over het eerste en tweede kwartaalbericht van deze organisaties.
De maatschappelijke resultaten zijn tot nu toe in lijn met de begroting en prestatieovereenkomst. De financiële resultaten zijn iets gunstiger dan begroot.

ARGA wijzigingen overgangsrecht brandweer

Ter uitvoering van de LOGA-circulaire van 2 mei 2019 is het begrippenkader van de brandweerhoofdstukken in de ARGA geactualiseerd vanwege de implementatie van het uniforme beloningshoofdstuk. Bij deze actie is door de VNG een fout gemaakt. Hierdoor waren op papier de vergoedingen en toelagen per abuis alleen voor het brandweerpersoneel in dienstroosters van toepassing. Dit had voor de hele beroepsbrandweer moeten gelden. Deze fout wordt nu hersteld.

Beantwoording schriftelijke vragen over:

  • Biomassa (vervolg)
  • Amerena exploitatie, subsidieverantwoording 2017-2018 en de sportkaart deel 2
  • Stop de zorgcowboys

Benieuwd naar de volledige lijst, inclusief onderliggende stukken? Kijk dan hier.

Bron: gemeente Amersfoort