Korte samenvatting collegebesluiten 16 juli 2019

Foto: Amersfoort.nieuws.nl

Het college van burgemeester en wethouders neemt wekelijks besluiten, onderverdeeld in bespreekstukken en hamerstukken. Onderstaand vindt u de lijst van deze besluiten, inclusief korte toelichtingen per besluit.

Bespreekstukken

Cultuurplan

Het Cultuurplan Amersfoort 2019-2020 “Duurzaam, Dynamisch en Doen” geeft de
prioriteiten aan voor de komende jaren en is onderverdeeld in een korte, middellange en lange termijn. De prioriteiten voor 2019 en 2020 richten zich onder meer op het toekomstbestendig maken van de grote culturele (basis)instellingen in Amersfoort en op cultuureducatie, evenementen, makers & talent en het culturele regioprofiel. Daarnaast moeten kunst en cultuur, inclusief de voorzieningen en het aanbod, meegroeien met de stad. Dit vraagt
een meerjarige inzet. Voor de middellange termijn (2021 en 2022) gaat het om de
profilering van Amersfoort en de versterking van de dynamiek in de stad en het
culturele klimaat. Na vaststelling van de prioriteiten, gaat de gemeente samen met partijen in de stad een Uitvoeringsagenda 2019-2022 uitwerken.

Amersfoort Smart City 2019-2022

Op het gebied van digitalisering, technologie en data wil Amersfoort in 2022 het volgende bereikt hebben: Amersfoort is in 2022 in G40-verband (de 40 grootste steden in Nederland) één van de koplopers op smart citygebied. Dit houdt in dat Amersfoort bij het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken gebruik maakt van de kansen die geboden worden door digitale hulpmiddelen, nieuwe technieken en data. Hierin werkt Amersfoort samen met de stad (inwoners, bedrijven en kennisinstellingen) en in regionaal, nationaal en internationaal verband. Als overheid bewaken we de publieke belangen, stimuleren ontwikkelingen, jagen aan en nemen bij positieve uitkomsten de ontwikkelde producten en diensten af. In deze raadsinformatiebrief ‘Amersfoort Smart City 2019-2022’, wordt het doel en de focus aangegeven voor de smart city aanpak in de komende jaren.

Omgevingswet

Vanaf 2021 werken we in Nederland met de Omgevingswet; een nieuwe wet die tot doel
heeft alles wat kan en mag in de fysieke leefomgeving eenvoudiger en beter te
organiseren. De gemeente Amersfoort heeft een Programma Omgevingswet om ervoor te
zorgen dat we alles wat nodig is om volgens deze wet te kunnen werken goed en op tijd
klaar hebben. Dat programma is opgedeeld in vijf sporen, waar we in samenhang aan
werken: 1) omgevingsvisie en omgevingsplan, 2) digitaal stelsel omgevingswet, 3)
dienstverlening en de omgevingsvergunning, 4) participatie en communicatie en 5) leren
en organiseren. Voor alle onderdelen is inmiddels de stap van verkenning naar uitvoering
gemaakt.

Participatiegids ruimtelijke ontwikkelingen

Eén van de uitgangspunten van de Omgevingswet, die in 2021 in werking treedt, is om
belanghebbenden bij nieuwe ontwikkelingen vroegtijdig uit te nodigen om mee te denken. De wet hecht daarmee veel belang aan participatie, zonder precies aan te geven waar die participatie aan moet voldoen, of hoe die moet worden ingevuld. Naar aanleiding van deze nieuwe wet, wil de gemeente Amersfoort op een heldere manier aangeven hoe zij bewoners en andere belanghebbenden betrekt bij ruimtelijke ontwikkelingen en wat zij van andere initiatiefnemers verwacht op het gebied van participatie rond ruimtelijke ontwikkelingen. Een project om te komen tot een participatiegids met uitgangspunten, processen en criteria is in januari opgestart. Met deze raadsinformatiebrief informeert het college de gemeenteraad over de voortgang van dit project.

Contingent woonurgenties (hulpverlenings)organisaties 2019

De woningnood in Amersfoort is hoog. Dit uit zich in lange wachttijden voor de sociale huurwoningen. Voor mensen die tijdelijk in een zorginstelling of in de maatschappelijk opvang hebben gewoond is het zonder urgentie nagenoeg niet mogelijk om uit te stromen naar een zelfstandige woning.  De huisvestingsverordening biedt de mogelijkheid om jaarlijks een aantal plekken te reserveren voor cliënten van (hulpverlenings-) organisaties. Dat noemen we het contingent woonurgenties. Als deze groep extra urgenties krijgt doen andere woningzoekenden er langer over om een woning te vinden. Toch vinden wij dat gezien de toenemende druk op de zorg- en de opvang, het noodzakelijk is om het contingent de komende tijd te verruimen.  Voor de tweede helft van 2019 stellen wij net als afgelopen half jaar een minimum aantal urgenties vast op 65. Daar bovenop kunnen er extra urgenties worden toegewezen. Dit kan zolang het percentage beschikbare woningen dat aan alle woningenzoekende met een urgentie  wordt toegewezen onder de van 45% blijft. Voor woningzoekende zonder urgenties blijft dan de overige 55% van de woningen beschikbaar. Hiermee geven wij uitvoering aan de maatregelen uit het Deltaplan, visie en aanpak woonopgave Amersfoort.

Hamerstukken

Stedenbouwkundig plan herontwikkeling Matthijs Vermeulenstraat

Het vaststellen van het Stedenbouwkundig Plan is de start van de procedure voor de herontwikkeling van de Matthijs Vermeulenstraat 1. Na vaststelling kan gestart worden met de aanpassing van het bestemmingsplan en uitwerking van het bouwplan. Het woningbouwplan betreft de sloop van de schoolgebouwen en de realisatie van 8 eengezinswoningen en 52 appartementen, waarvan 26 appartementen in de sociale huur. Hiermee draagt dit plan bij aan de woonopgave van Amersfoort om 1.000 woningen per jaar te bouwen tot 2030 en dat er betaalbare en passende woningen worden gebouwd.

Versnelde uitvoering Fietsplan 2019-2022 1e fase

Met het vaststellen van het Uitvoeringsplan Fietsplan 2019-2022 1e fase worden weer nieuwe stappen gezet om het fietsen in Amersfoort aantrekkelijker, veiliger en
comfortabeler te maken. Verkeerslichten worden beter afgesteld, onveilige locaties aangepakt en kruispunten verbeterd. Ook is er aandacht voor kwetsbare groepen zoals
jongeren en oudere fietsers. Vanaf 2016 zet Amersfoort zich met het Fietsplan ‘Amersfoort Fietst’ actief in om een leefbare, gezonde, en bereikbare stad te creëren. Doel is om het fietsgebruik in de stad tot 2030 met 25% te laten groeien.

Raadsinformatiebrief ‘Aanpak en prioritering top 10 fietsknelpunten’

Een van de onderwerpen uit het ‘Fietsplan 2017-2020’ is het verbeteren van fietsknel-punten op diverse locaties in de stad. Om deze knelpunten in beeld te brengen, zijn vier bijeenkomsten georganiseerd waarvoor de stad is uitgenodigd om input te leveren. Op basis van deze input, eerdere meldingen en ongevallenregistratie, is van deze knel-punten een inventarisatie en analyse gemaakt. Dit heeft geleid tot een top 10 van onveilige fietslocaties en fietsroutes in Amersfoort.

Regionaal Programma Volwasseneneducatie 2020-2023

Gemeenten in de arbeidsmarktregio Amersfoort (Baarn, Bunschoten, Leusden, Nijkerk, Soest, Woudenberg, Amersfoort) stelden gezamenlijk een Regionaal Programma Volwasseneneducatie (RPVE) op. Het RPVE beschrijft de aanpak van laaggeletterdheid onder volwassenen in de regio. Behalve een passend aanbod op het gebied van taal, omvat de aanpak ook andere basisvaardigheden zoals rekenen en digitale vaardigheden. Amersfoort ontvangt hiervoor budget van het Rijk, op basis van de Wet educatie beroepsonderwijs. Het opstellen van een RPVE is hiervoor een voorwaarde.

Verlengen benoeming stadsbouwmeester

De herbenoeming van de stadsbouwmeester zorgt er voor dat de borging van de ruimtelijke kwaliteit kan worden voortgezet.

Voorbereidingsbesluit Utrechtseweg 297-301

Beweging 3.0 was eigenaar van het gebied Utrechtseweg 297-301 en heeft dit in 2 delen verkocht. De gemeente staat voor een grote (sociale) woningbouwopgave en wil deze in de bestemming van dit gebied borgen. De actualisatie van het bestemmings-plan laat nog even op zich wachten. Om te voorkomen dat in de tussentijd de nieuwe eigenaar ontwikkelplannen heeft die niet stroken met de sociale woningbouwopgave wordt een voorbereidingsbesluit genomen. Bij een voorbereidingsbesluit geldt dat er geen inspraak, bezwaar of beroep mogelijk is.

Ontwerp ‘Chw bestemmingsplan Kop van Isselt’, deelgebied 1 Geldersestraat

Het ontwerp ‘chw bestemmingsplan Kop van Isselt, deelgebied 1 Geldersestraat’ maakt, nadat de bestemmingsplanprocedure is doorlopen, de transformatie mogelijk van een industrieterrein naar een woon- werk- en verblijfsgebied. Bij deze transformatie is aandacht voor het milieu en klimaat. Het ontwerpbestemmingsplan wordt na publicatie in de Stadsberichten 6 weken ter inzage gelegd.

Gelijke Kansen Alliantie

Amersfoort sluit zich aan bij de Gelijke Kansen Alliantie (GKA), een samenwerking tussen verschillende ministeries en gemeenten. De GKA bevordert kansen in het onderwijs door de drie leefwerelden – school, thuis, omgeving – van jongeren en kinderen te verbinden. Het ministerie van OCW stelt hiervoor gedurende twee jaar een jaarlijks bedrag van € 70.000 ter beschikking.

Ontwerp locatieplan voor de ondergrondse containers voor restafval in Liendert en Rustenburg

In het Ontwerp locatieplan hebben we 53 plekken bepaald voor 60 ondergrondse restafvalcontainers in Liendert en Rustenburg. Het besluit over het Ontwerp locatieplan ligt 7 weken ter inzage waarbij de belanghebbenden de mogelijkheid hebben om zienswijzen in te dienen. Met het invoeren van omgekeerd inzamelen in de wijken Liendert en Rustenburg zetten we weer een volgende stap naar een afvalloos Amersfoort in 2030.

Subsidieregeling sport en bewegen 2020

Sportverenigingen, belangenorganisaties, stichtingen en inwoners kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten die bijdragen aan een sportieve en gezonde stad. Het college stelt hiervoor de ‘subsidieregeling sport en bewegen 2020’ vast.

Uitvoering energieneutraliteit, energieleverend en circulariteit in de nieuwbouw

De Raad heeft in het deelakkoord Duurzaamheid aangegeven dat energie neutrale nieuwbouw en circulair bouwen met ecologisch materialen, de norm zijn voor nieuwbouw binnen de gemeente Amersfoort. Het College heeft zich ten doel gesteld om energieneutraal en –leverend te bouwen. Dit komt terug in de Warmtevisie en het Deltaplan wonen. Ter uitvoering hiervan gaat het College twee stappen doen. Ten eerste het wettelijke instrumentarium inzetten als stimulering voor minder innovatieve partijen en ten tweede de norm borgen in verschillende fasen van het planproces. De gemeente zal de mogelijkheden maximaal benutten die het instrumentarium vanuit de Crisis- en herstelWet biedt. Daarnaast wil de gemeente de milieuprestatie van gebouwen (MPG-verlaging) verbeteren en werken we aan de juridische verankering hiervan.
De gemeente heeft een werkwijze voor nieuwbouwprojecten ontwikkeld waarbij partijen worden gevraagd om met nieuwbouwplannen te komen die energieneutraal of zelfs energieleverend zijn. Dit is van groot belang om een CO2-neutrale stad te worden.
De werkwijze houdt in dat er vanaf de start van het project gevraagd wordt naar de wijze waarop de ontwikkelaar energieneutraliteit of -leverend kan realiseren. We zien dat energieneutraal bouwen goed mogelijk is, mits er vanaf het begin van het ontwerptraject rekening mee wordt gehouden.

Investeringen sportinfrastructuur 2015 – storting in reserve vervangingsinvesteringen

In 2015 vroeg de gemeenteraad het college extra investeringen in de Amersfoortse sportinfrastructuur te doen. De raad stelde daarbij vijf prioriteiten vast. Het college stelt de raad nu voor om de vijfde en laatste van de vijf investeringen uit te voeren: uitbreiding van de kleedkamers van rugbyclub Eemland. Hiervoor is een toevoeging van €70.000,- aan het investeringsbudget nodig.

Collectieve zorgverzekering minima

Inwoners van Amersfoort en Leusden met een laag inkomen kunnen vanaf 2020 gebruik maken  van een collectieve zorgverzekering van DSW. Voorheen kon dat bij Menzis, maar de zorgverzekeraar zegde het contract op.
De premies en pakketten zijn in het najaar bekend. De gemeente start eind 2019 samen met DSW een campagne om de verzekering in Amersfoort en Leusden onder de aandacht te brengen. Inwoners met een verzekering bij Menzis hoeven nog niets te doen. Zij ontvangen in het najaar een brief over de nieuwe zorgverzekering en hoe ze makkelijk kunnen overstappen.

Beantwoording Raadsvragen over:

  • Verscherpt toezicht PrivaZorg
  • Sportbeleid
  • Parkeerrecht
  • Mogelijke overschrijding WNT bij Nedahuis schoon
  • ‘Gedeeltelijk intrekking verzoek tot onteigening WO’

Benieuwd naar de volledige lijst, inclusief onderliggende stukken? Kijk dan hier

Bron: gemeente Amersfoort