Korte samenvatting collegebesluiten 9 juli 2019

Foto: Amersfoort.nieuws.nl

Het college van burgemeester en wethouders neemt wekelijks besluiten, onderverdeeld in bespreekstukken en hamerstukken. Onderstaand vindt u de lijst van deze besluiten, inclusief korte toelichtingen per besluit.

Hamerstukken

Geluidplan ter beperking van omgevingslawaai, Actieplan geluid 2018-2023

Amersfoort is wettelijk verplicht om een actieplan geluid vast te stellen voor gemeentelijke wegen en (geluidgezoneerde) industrieterreinen. In 2017 zijn geluidsbelastingkaarten vastgesteld waarin staat hoe de geluidssituatie is door wegverkeer, railverkeer en industrielawaai in 2016. Op basis hiervan is het Geluidplan ter beperking van omgevingslawaai, Actieplan geluid 2018-2023 opgesteld voor de gemeentelijke wegen en (geluidsgezoneerde) industrieterreinen.
In het Geluidplan staat een beschrijving van de knelpuntlocaties en aandachtslocaties, het beleid ter beperking van de geluidsbelasting en de voorgenomen maatregelen in de nabije toekomst. Het Ontwerp Actieplan geluid heeft ter inzage gelegen, waarop 8 zienswijzen zijn ontvangen. Alle zienswijzen en inspraakreacties zijn beantwoord in de zienswijzennota. Het plan is nog op twee punten aangepast. Nu kan het plan definitief vastgesteld worden.

Subsidieregeling ondersteuning wijkcentra Amersfoort

De subsidieregeling voor wijkcentra De Nieuwe Sleutel, Het Klokhuis, De Groene Stee, De Neng en Het Middelpunt, wordt ten minste een jaar verlengd. De capaciteit die voor een zorgvuldige evaluatie van de subsidieregeling nodig is, is in 2019 niet beschikbaar. Dit komt omdat het college prioriteit geeft aan de maatregelen die nodig zijn voor de transformatie van de zorg. Het college streeft ernaar de evaluatie van de regeling, die aanvankelijk dit voorjaar gepland stond, in 2020 af te ronden.

033Samen Duurzaam Deal Duurzaam Verwarmd Amersfoort

Op 28 mei jl heeft het college de WarmteVisie Amersfoort vastgesteld. In de WarmteVisie is beschreven hoe we de komende jaren gaan werken aan duurzaam verwarmde, aardgasloze wijken. De transitie naar duurzaam verwarmen is bij uitstek een integrale opgave van vele partijen. De Warmtevisie is dan ook met inbreng van vele sleutelspelers uit de stad opgesteld. Woningcorporaties De Alliantie, Portaal en Omnia Wonen en de gemeente Amersfoort werken al geruime tijd met elkaar samen aan de energietransitie in Amersfoort. Om tegen de maatschappelijke laagste kosten woningen van het aardgas te krijgen en van duurzame energie te voorzien is het cruciaal dat gemeente en corporaties elkaar blijven vasthouden. Dit met respect voor een ieders positie, (on)mogelijkheden en de inzet om gezamenlijk belemmeringen en knelpunten weg te nemen. Afspraken hierover worden in deze samenwerkingsdeal vastgelegd. Daar waar er onzekerheden zijn pakken corporaties en gemeente ze stapsgewijs op en zijn bereid gezamenlijk projecten te starten en daarvan te leren en op die manier gaandeweg bestaande belemmeringen gezamenlijk op te lossen. Schothorst-Zuid is een pilotwijk waarin corporaties en gemeenten de hierboven omschreven aanpak willen toepassen en thans de uitgangspunten en afspraken van samenwerking in onderhavige samenwerkingsdeal willen vaststellen. Met deze deal maken we afspraken voor de eerste vier jaar. Ieder jaar wordt de deal geëvalueerd en geactualiseerd.

Beantwoording raadsvragen over:

  • de onveilige situatie in het Caspar van Wittelplantsoen
  • iedereen heeft recht op een fatsoenlijke woning
  • treinverbinding Amsterdam – Berlijn
  • de gevolgen van de brief van de minister over resultaatgericht indiceren in de WMO
  • dossier Museum Oud Amelisweerd (MOA) deel 1 – totstandkoming ondernemingsplan, conform reglement van orde van de raad

Benieuwd naar de volledige lijst, inclusief onderliggende stukken? Kijk dan hier

Bron: gemeente Amersfoort

0