Korte samenvatting collegebesluiten 26 maart 2019

Foto: Gemeente Amersfoort

Het college van burgemeester en wethouders neemt wekelijks besluiten, onderverdeeld in bespreekstukken en hamerstukken. Onderstaand vindt u de lijst van deze besluiten, inclusief korte toelichtingen per besluit.

Bespreekstukken

Concept Warmtevisie

De gemeente heeft de ambitie om in 2030 CO₂-neutraal te zijn. Ruim 40% van de CO₂-uitstoot in Amersfoort komt doordat we onze huizen en gebouwen verwarmen met aardgas. We maken de komende jaren de omslag naar duurzaam verwarmen, zonder aardgas. Samen met partners uit de stad heeft de gemeente de Warmtevisie opgesteld. Daarin staat in grote lijnen hoe we een duurzame, aardgasvrije stad worden: waar we starten, in welk tempo, welke schone, CO₂-neutrale alternatieven we willen gebruiken. Ook staat erin hoe we dit samen met huis-/gebouweigenaren, huurders en andere partijen gaan uitvoeren. Belangrijke uitgangspunten zijn dat duurzame warmte schoon en effectief moet zijn, dat het streven is om de woonlasten zo veel mogelijk gelijk te laten zijn en dat de nieuwe warmtevoorziening betrouwbaar en altijd beschikbaar moet zijn. Met deze Warmtevisie geven we richting voor de komende jaren, zodat iedereen weet wat er te doen staat én alvast zelf aan de slag kan gaan.

Reactie Deelakkoord Duurzaamheid

In september 2018 heeft de raad zichzelf de opdracht gegeven om met zoveel mogelijk partijen een Deelakkoord Duurzaamheid op te stellen en hier een besluit over te nemen. Op 16 april wordt dit Deelakkoord – waar alle partijen aan hebben meegewerkt – door de raad besproken en ter vaststelling voorgelegd. Het akkoord gaat over de periode 2019-2022.

Het Deelakkoord Duurzaamheid geeft vertrouwen om te zien dat er breed draagvlak is voor de duurzame acties en maatregelen waar het college al aan begonnen is. Zo kunnen college en raad zij aan zij de schouders zetten onder de duurzaamheidsopgave. In de Uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2019 geeft het college aan welke projecten en acties er al op de planning staan voor 2019. Het college gebruikt het Deelakkoord ook als input voor de komende Kadernota’s. In een Kadernota bepaalt de gemeenteraad de plannen voor de komende drie jaar en de hoeveelheid geld die hieraan wordt besteed. Een stadsbrede communicatiestrategie moet eraan bijdragen dat college, raad, bewoners, ondernemers en andere partijen uit de stad samen de ambitieuze duurzaamheidsopdracht weten te realiseren.

Peiling Toekomst Stadhuis

De gemeente onderzoekt de mogelijkheden voor een toekomstvast stadhuis. De raad moet nog een keus maken voor renovatie of nieuwbouw. Voor de variant nieuwbouw wil het college van B&W twee mogelijke locaties onderzoeken: de voormalige Rechtbank aan het stationsplein en de locatie Trapezium. Voordat het college de variantenstudie voortzet wordt de gemeenteraad eerst gevraagd zich uit te spreken over het meenemen van deze twee nieuwbouwlocaties in de variantenstudie. Daarna kan advies aan de Ondernemingsraad gevraagd worden en kan het college in gesprek met belanghebbenden en omwonenden. In het kader van Starten voor de Start kan iedereen in de stad na de peiling van 9 april gedurende 4 weken digitaal via onze website haar reactie op de potentiele locaties geven. Voor wie dat niet kan of wil is er op 18 april een inloopavond waar men reacties kan achterlaten.

Herontwikkeling kantorenlocatie Podium

Met betrokken partijen zijn afspraken gemaakt over de herontwikkeling van kantorenlocatie Podium naar woningbouwlocatie. Dit past bij onze ambitie om zoveel mogelijk op binnenstedelijke locaties te voorzien in de woningbehoefte in Amersfoort. Er was een zeer beperkte marktvraag naar een kantoorontwikkeling op Podium. Dat heeft geleid tot een groot financieel risico en het uitblijven van volledige bebouwing van de locatie. De gemaakte afspraken gaan uit van een ontwikkeling van ca. 400 woningen in een mix van grondgebonden woningen en appartementen. Onderdeel van het woningbouwprogramma is de realisatie van 35% sociale huur.

Meerjaren programma grondexploitaties 2018

De gemeenteraad moet de geactualiseerde grondexploitaties vaststellen. Een grondexploitatie is een begroting die wordt opgesteld om grondkosten en grondopbrengsten in beeld te brengen voor ruimtelijke ontwikkelingsprojecten waarbij de gemeente eigen grond heeft. Voorbeelden daarvan zijn bedrijventerreinen Vathorst en de Wieken – Bloeidaal en ontwikkelgebieden De Nieuwe Stad en De Lichtenberg. Dit jaar is er door de goede economische situatie een positief resultaat van €2,1 mln.

Hamerstukken

Kaderafspraken vernieuwing en renovatie Amersfoort 2019-2023

De kaderafspraken ‘vernieuwing en renovatie Amersfoort 2019-2023’beschrijven de rechten en plichten van huurders, verhuurders en gemeente in de situatie waarin bewoners door sloop of renovatie niet in hun huidige woning kunnen blijven wonen. Het is een actualisatie van het sociaal statuut 2014-2018.

Ontwerp locatieplan ondergrondse afvalcontainers in Zielhorst

Het Ontwerp locatieplan voor Zielhorst ligt ter inzage en gedurende zes weken kunnen belanghebbenden zienswijze indienen. In Zielhorst zijn 37 plekken bepaald voor ondergrondse restafvalcontainers. Het Ontwerp locatieplan is in een brief en tijdens inloopbijeenkomsten aan de bewoners van Zielhorst toegelicht.
Met de invoering van omgekeerd inzamelen wordt een stap gezet naar een afvalloos Amersfoort in 2030.

ARGA Wijziging 2019-2 Transitieverlof gemeente Amersfoort

De gemeente Amersfoort staat als werkgever voor een diverse en inclusieve organisatie. Eén van de uitgangspunten is om verschillende culturele achtergronden, religies, geslachten en seksuele geaardheden samen te brengen en te werven. Ook transgenders zijn zeer welkom in onze organisatie. Ondanks dat er in de organisatie wordt geïnvesteerd in een open houding en cultuur over verschillen, kan het voor transgenders lastig zijn hun (komende) transitie in de organisatie bespreekbaar te maken. Een regeling kan daarbij behulpzaam zijn. In de arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Amersfoort wordt daarom een nieuwe vorm van bijzonder verlof opgenomen, het transitieverlof, opgenomen. Deze regeling zorgt ervoor dat de emancipatie van een LHBTI collega, in het bijzonder transgender collega’s, wordt verbeterd en de drempel wordt verlaagd om te spreken over dit onderwerp.

Vaststellen Raadsvoorstel vaststellen Algemene Subsidieverordening 2019

De Algemene Subsidieverordening (ASV) is in 2015 voor het laatst gewijzigd. Intussen zorgen praktijkervaringen, ontwikkelingen in rechtspraak en wijzigingen in wetgeving het nodig om de ASV opnieuw vast te stellen. Daarom wordt de ASV uit 2015 deels gewijzigd.

Studeren met behoud van Bijstand – De stand van zaken

Eind 2017 nam de gemeenteraad de motie ‘Studeren met behoud van bijstand’ aan. Deze raadsinformatiebrief schetst de stand van zaken wat betreft het effect van de motie. De brief bevat cijfers over het aantal mensen met een bijstandsuitkering dat een opleiding volgt en beknopte, geanonimiseerde casesbeschrijvingen.

Voorbereidingsbesluit De Wieken Noord (Vinkenhoef)

Op 4 april 2017 en op 15 mei 2018 heeft de raad het voorbereidingsbesluit De Wieken Noord (Vinkenhoef) genomen. Dit besluit is vervallen omdat niet binnen 1 jaar na inwerkingtreding een ontwerpbestemmingsplan ter inzage is gelegd. Door het nemen van een nieuw voorbereidingsbesluit kunnen ontwikkelingen die niet passen in het nieuw op te stellen bestemmingsplan worden geweerd. Na vaststelling van het voorbereidingsbesluit wordt deze ter inzage gelegd in de Staatscourant, de Stadsberichten en amersfoort.nl. Een dag na publicatie gaat het voorbereidingsbesluit in.

Beoordeling uitvoering Informatie- en archiefbeheer over 2017-2018 in het kader van Interbestuurlijk toezicht (IBT)

De provincie beoordeelt de prestaties van gemeenten als het gaat om de uitvoering van het informatieen archiefbeheer. Voor het jaar 2017-2018 kreeg de gemeente de beoordeling ‘redelijk adequaat’. Inmiddels heeft de gemeente verschillende verbeterstappen gezet op het gebied van informatie- en archiefbeheer.

Beantwoording raadsvragen over:

  • vreselijk lelijke rode fietsenrekken op het Havik in Amersfoort
  • wietexperiment
  • Amersfoort verdient een volwaardige omroep

Benieuwd naar de volledige lijst, inclusief onderliggende stukken? Kijk dan hier

Bron: gemeente Amersfoort