Samenvatting collegebesluiten van 12 maart 2019

Foto: Gemeente Amersfoort

Het college van burgemeester en wethouders neemt wekelijks besluiten, onderverdeeld in bespreekstukken en hamerstukken. Onderstaand vindt u de lijst van deze besluiten, inclusief korte toelichtingen per besluit.

Bespreekstukken

Raadsinformatiebrief resultaten extern onderzoek betaalbaarheid van zorg en ondersteuning

We vinden het belangrijk om er samen voor te zorgen dat iedereen mee kan blijven doen in onze samenleving. En als iemand daar hulp bij nodig heeft, dan zorgen we ervoor dat hij/zij die krijgt. Tegelijk geldt dat de gemeente de middelen die we voor de zorg en ondersteuning van onze inwoners beschikbaar hebben, zo goed mogelijk wil inzetten.

De vraag naar zorg in Amersfoort groeit en dat heeft steeds meer gevolgen voor de begroting van de gemeente. We kunnen die groei beperken door het huidige beleid rondom verschillende vormen van zorg en ondersteuning die inwoners ontvangen, concreter uit te werken en nog meer prioriteit te geven. Dat blijkt uit een onderzoek dat het adviesbureau KPMG in opdracht van de gemeente heeft uitgevoerd.

Het college wil de toegang tot en de kwaliteit van de zorg in standhouden. Doel is dat inwoners de hulp krijgen die nodig is en dat dit bijdraagt aan (het herstel van) een zo gewoon mogelijk leven. Dat betekent dat zorg en ondersteuning zoveel mogelijk in de omgeving van mensen wordt aangeboden. En dat er altijd gekeken wordt – voordat specialistische hulp wordt aangeboden – of er andere manieren zijn om aan de zorg- of hulpvraag te voldoen.

Het college wil op basis van het onderzoek de maatregelen gericht op de veranderingen in het bieden van zorg en ondersteuning intensiveren. Het college werkt verder uit wat dit betekent. De gemeenteraad neemt later dit jaar (in juli) bij de Kadernota besluiten over de consequenties van het onderzoek en de aanbevelingen die daar in staan. Omdat de zorgvraag – met name bij de jeugdhulp – bij nagenoeg elke gemeente stijgt, kijkt het Rijk ook of er extra geld voor gemeenten moet komen om aan de zorgvraag te kunnen voldoen.

Hamerstukken

Actualisatie archeologische beleidskaart

De archeologische beleidskaart hebben wij verfijnd en aangevuld. De nieuwe archeologische beleidskaart geeft een geactualiseerd en verbeterd beeld van de archeologische waarden en verwachtingen binnen Amersfoort. Op de kaart zijn de vijf categorieën terreinen met het daarbij geldende beleid van 2010 gehandhaafd. Deze vijf categorieën zijn: 1. rijks- en gemeentelijk monumenten; 2. gebied met hoge archeologische waarde; 3. gebied met een hoge archeologische verwachting; 4. gebied met een middelhoge archeologische verwachting; 5. gebied met een lage archeologische verwachting. Met de verschillende categorieën geven we aan hoe groot de kans is op archeologische sporen en vondsten in de bodem. Voor enkele terreinen hebben nieuwe inzichten en methoden geresulteerd in een verhogen van de archeologische verwachting. Resten uit de Tweede Wereldoorlog en de Grebbelinie hebben we op de geactualiseerde kaart opgenomen. Hiernaast is er een nieuwe categorie terreinen bijgekomen: terreinen waar geen archeologische onderzoeksplicht op rust. Het zijn terreinen die zijn opgegraven of waarvan bewezen is dat deze geen archeologische resten (meer) bevatten.

Beantwoording raadsvragen over:

• Sloop Sportfondsenbad
• Positief Veiligheidsbeeld 2018
• Homodiscriminatie bij de Sociale Dienst

Benieuwd naar de volledige lijst, inclusief onderliggende stukken? Kijk dan hier

Bron: gemeente Amersfoort