‘Onderzoekskap’ Westelijke Ontsluiting van start

Foto: Gemeente Amersfoort

Voordat met de aanleg van de Westelijke Onsluiting kan worden gestart zijn voorbereidende werkzaamheden nodig. Hiervoor moeten alvast bomen in het plangebied gekapt worden. Deze kap ging gisteren van start.

Onderzoek

De voorbereidende werkzaamheden bestaan uit onderzoek naar:

  • Niet gesprongen explosieven (NGE) en zo nodig het ruimen daarvan;
  • Archeologisch onderzoek (onder andere voor de aanvraag omgevingsvergunning);
  • Bodemgesteldheid (draagkracht ondergrond) bij de onderdoorgang van het spoor en de fietsbrug.

Daarnaast worden vooruitlopend op de aanleg van de Westelijke ontsluiting:

  • De kabels en leidingen door de nutsbedrijven verlegd en aangelegd;
  • Diverse boringen uitgevoerd, bijvoorbeeld onder het spoor door, voor de doorvoer van kabels en leidingen.

Het onderzoek en de werkzaamheden zijn nodig om risico’s in de uitvoeringsfase zoveel mogelijk te minimaliseren en zijn daarmee passend in de opdracht om het project binnen budget te realiseren.

Werkwijze

De aannemer startte bij de Stichtse Rotonde. Er wordt gewerkt van zuid naar noord. Om overlast voor omwonenden te beperken en het leven van (nacht)dieren zo min mogelijk te verstoren, wordt er pas om 8 uur ’s ochtends gestart.

Op de afbeelding is met rood aangegeven waar (de indicatieve locaties) begin 2019 gekapt gaat worden.

Voor de kap is het gebied ecologisch geschouwd. De aannemer laat een ecoloog meelopen.

Actie

Tegenstanders van de Westelijke Ontsluiting protesteerden door zich vast te ketenen aan een boom. Voorstanders brachten de uitvoerders een blik koekjes.

Meer informatie

Op de projectpagina’s Westelijke Ontsluiting vindt u meer informatie over het project.

Bron: gemeente Amersfoort