Korte samenvatting collegebesluiten 11 december 2018

Het college van burgemeester en wethouders neemt wekelijks besluiten, onderverdeeld in bespreekstukken en hamerstukken. Onderstaand vindt u de lijst van deze besluiten, inclusief korte toelichtingen per besluit.

Bespreekstukken

Raadsvoorstel over proces en kwaliteitscriteria voor participatie rond ruimtelijke ontwikkelingen

De gemeente wil in de eerste helft van 2019 komen tot een nieuw proces en kwaliteitscriteria voor participatie rond ruimtelijke ontwikkelingen, zoals verwoord in het coalitieakkoord. De gemeenteraad heeft vertrekpunten vastgesteld voor dit proces en de kwaliteitscriteria.
Aanleiding voor een nieuw proces en kwaliteitscriteria is de komst van de Omgevingswet met een participatieverplichting voor alle initiatiefnemers die voor hun plan een omgevingsvergunning nodig hebben. Het college nodigt begin 2019 ontwikkelende partijen, raadsleden en bewoners uit om mee te denken over het proces en de criteria en is van plan voor de zomer van 2019 een voorstel voor besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.

Prestatieafspraken 2019

De prestatieafspraken 2019 dragen bij aan de volkshuisvestelijke opgaven in Amersfoort, waaronder de sociale woningbouwopgave. De prestatieafspraken 2019 bestaan uit afspraken op de thema’s beschikbaarheid, betaalbaarheid, wonen & zorg en ouderenhuisvesting, leefbaarheid & veiligheid en duurzaamheid.

Hamerstukken

Besluit omgevingsvergunning Schimmelpenninckkade achterzijde (binnenterreinen)

Een omgevingsvergunning wordt verleend voor het legaliseren van een schafkeet/schuurtje, buitenkast en voor het bouwen van een orangeriegebouwtje in een moestuin op de percelen Schimmelpenninckkade 18-22. De procedure is doorlopen en ingediende zienswijzen geven geen aanleiding om de vergunning aan te passen of in te trekken.

Bestuurslid Stichting Derdengelden Coöperatie ParkeerService namens de gemeente Amersfoort

De commissie financiën van Coöperatie ParkeerService (CPS) geeft de leden advies over de financiële situatie van CPS. Op de Algemene Leden Vergadering van 12 december staat de benoeming van de heer T.H. R. op de agenda.

Ontwerpbestemmingsplan Willem Tomassen fietstunnel

Voor de aanleg van de Willem Tomassen fietstunnel is een aanpassing nodig van het ter plaatse geldende bestemmingsplan ‘Hooglanderveen en Vathorst’. De gemeenteraad heeft twee weken de tijd om het plan te bekijken en indien gewenst te agenderen voor bespreking in De Ronde. Gebeurt dit niet, dan wordt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd en is er gedurende zes weken de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Daarna wordt eventueel een zienswijzennota opgesteld en voor besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd voor vaststelling van het bestemmingsplan.

Besluit omgevingsvergunning en besluit hogere grenswaarden om van rotonde 1 in Vathorst een meerstrooksrotonde te maken

Rotonde 1 in Vathorst wordt een meerstrooksrotonde (een turborotonde). Dit houdt onder andere in dat er aan de zuidzijde een extra op- en afrit komt op de rotonde. De fiets- en voetgangersverbinding aan de oostzijde komt te vervallen. De bushalte aan de oostzijde wordt verplaatst naar de westzijde van de rotonde. Door van Rotonde 1 in Vathorst een meerstrooksrotonde te maken wordt de doorstroming op de Bergenboulevard verbeterd. Dit is één van de maatregelen die bijdraagt aan een toekomst bestendige bereikbaarheid van Vathorst en Hooglanderveen.

Besluit over beleidsregels nadere regels en financieel besluit Wmo en Jeugdhulp 2019

De Verordeningen Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp 2019 zijn vastgesteld in november 2018. In dit collegebesluit zijn aanvullende beleidsregels, nadere regels en een financieel besluit vastgelegd. Er staat bijvoorbeeld in hoe we inwoners kunnen ondersteunen met een hulpvraag en hoe de gemeente omgaat met de eigen bijdrage. In het financieel besluit staan de bedragen die erbij horen, onder andere voor het persoonsgebonden budget (PGB).

Beantwoording raadsvragen 2018-098 over

• ‘Vervuilde grond Vink’
• ‘Kinderopvang in Bergkwartier deel 2’

Benieuwd naar de volledige lijst, inclusief onderliggende stukken? Kijk dan hier.

image
28414
Het college van burgemeester en wethouders neemt wekelijks besluiten, onderverdeeld in bespreekstukken en hamerstukken. Onderstaand
https://amersfoort.nieuws.nl/gemeente/28414/korte-samenvatting-collegebesluiten-11-december-2018/
2018-12-12T16:18:00+02:00
Gemeente, Nieuws