Korte samenvatting collegebesluiten 20 november 2018

Het college van burgemeester en wethouders neemt wekelijks besluiten, onderverdeeld in bespreekstukken en hamerstukken. Bekijk de lijst van deze besluiten, inclusief korte toelichtingen per besluit.

Bespreekstukken

Concept hoogbouwvisie

Amersfoort kiest zoveel mogelijk voor inbreiding van de bestaande stad, onder meer door hoogbouw. We moedigen hoogbouw aan op specifieke plekken in de stad en we zijn terughoudend met hoogbouw op andere plekken. De afweging of en hoe hoogbouw op een plek kan blijft maatwerk en zal per locatie beoordeeld worden. Over deze concept hoogbouwvisie wordt een gesprek in de stad georganiseerd waar projectontwikkelaars, bewoners, bedrijven, raadsleden, belangenorganisaties en iedereen die hierin geïnteresseerd is aan deel kan nemen. Het college zal de raad in een ronde informeren over de concept hoogbouwvisie, de reacties uit de stad en de reactie van het college hierop. Vervolgens zal het college de hoogbouwvisie ter besluitvorming aan de raad voorleggen.

Voortgang variantenstudie toekomst Stadhuiscomplex (nieuwbouw versus renovatie)

De gemeente onderzoekt de mogelijkheden voor een toekomstvast stadhuis. Het huidige stadhuis lekt energie en door de indeling belemmert het de doelstelling van de gemeente om als organisatie efficiënter en flexibeler te werken. Ook is het gebouw niet goed toegankelijk voor bijvoorbeeld rolstoelen. In het coalitieakkoord 2018-2022 staat de opdracht een variantenstudie te doen naar aardgasvrije renovatie en energieneutrale nieuwbouw. Beide zullen worden vergeleken met de reeds (derde) gemaakte renovatievariant. De zoektocht naar mogelijke locaties voor nieuwbouw is gestart. In de Ronde op 11 december wil het college van B&W met de raad daarover in gesprek en over de vervolgstappen die genomen moeten worden.

Hamerstukken

Ontwerpbestemmingsplan Uraniumweg 2

De eigenaar van het braakliggend terrein Uraniumweg 2 wil op dit perceel bedrijfsbebouwing. Vanuit het huidige bestemmingsplan is dit niet mogelijk. Daarom wordt een nieuw bestemmingsplan Uraniumweg 2 in procedure gebracht. Via een Raadsinformatiebrief (RIB) wordt de gemeenteraad geïnformeerd. Als er binnen 2 weken na verzending RIB geen reactie is gekomen, wordt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd en start de formele bestemmingsplanprocedure.

Voorstel tot wijziging van het beleid inzake de ondersteuning van niet-uitkeringsgerechtigden (NUG-regeling)

De NUG-regeling is er voor mensen die geen uitkering voor levensonderhoud ontvangen en die ondersteuning nodig hebben bij de re-integratie op de arbeidsmarkt. De gemeente wil het bereik van de NUG-regeling uitbreiden en daarvoor is de beleidsregel aangepast.

Modelkeuze en startnotitie bestemmingsplan Noack Soesterweg

Door de startnotitie vast te stellen en in te stemmen met de procedure, kan een nieuw bestemmingsplan voor de woningbouw aan de Soesterweg 564 worden opgesteld en in procedure gebracht. Het plan bestaat uit de bouw van 74 woningen, waarvan 48 rijwoningen en 26 appartementen. Aan de spoorzijde wordt het bestaande geluidscherm doorgetrokken.

Projectsubsidies Cultuur & Journalistiek

Er worden drie Projectsubsidies ingevoerd: de projectsubsidie kunst en cultuur voor amateurs, voor professionals en de projectsubsidie journalistiek. Hiermee wordt het mogelijk om eenvoudig een incidentele bijdrage aan te vragen voor culturele en journalistieke projecten. Voor het behalen van de doelen uit de cultuurvisie is het belangrijk dat de projectsubsidie gebruikt wordt om ook nieuwe doelgroepen aan te boren.

Startnotitie bestemmingsplan sport- en woongebied Liendert-West en grondexploitatie herontwikkeling Zwembad Liendert

Door de startnotitie vast te stellen en in te stemmen met de procedure, kan een nieuw bestemmingsplan voor de herontwikkeling van de zwembadlocatie Liendert worden gemaakt en in procedure worden gebracht. Door de handbal- en tennisvereniging te verplaatsen naar de zwembadlocatie kunnen aan het Valleikanaal totaal circa 127 woningen worden gerealiseerd (een wooncomplex van ongeveer 120 woningen en ongeveer 7 grondgebonden woningen).

Stand van zaken energiestransitie gebouwde omgeving

Op verschillende niveaus (landelijk, regionaal, stadsbreed en per wijk) wordt gewerkt aan energietransitie. Het betekent dat we van het gas af moeten en moeten overstappen op andere manieren om ons huis en water te verwarmen en om te koken. Ook moeten we onze huizen en gebouwen goed gaan isoleren om energie te besparen.

In het nationale concept Klimaatakkoord staan de voorlopige resultaten van maatregelen die moeten leiden tot CO2-reductie van 49% in 2030. De regio’s moeten in juni 2019 een concept-plan gereed hebben. Met partners uit de stad werken we aan de Warmtevisie voor Amersfoort. Hierin komen de uitgangspunten voor de energietransitie te staan, maar ook de volgorde waarin de wijken aardgasvrij worden gemaakt. In Schothorst-Zuid zijn we al begonnen om, samen met de wijk, een uitvoeringsplan warmte te maken. Bewoners worden hier nauw bij betrokken. Op zaterdag 24 november is er een informatiemarkt, waarin zij kennis kunnen opdoen van alternatieve energiebronnen/–mogelijkheden en kosten, maar ook verder mee kunnen praten over de inhoud van het wijkwarmteplan. Zo werken we aan Amersfoort als aardgasvrije stad.

Beantwoording raadsvragen over:

  • gevolgen uitspraak Raad van Beroep over resultaatgerichte huishoudelijke hulp Modelkeuze

Bekijk de volledige lijst, inclusief onderliggende stukken.

Bron: gemeente Amersfoort

image
27893
Het college van burgemeester en wethouders neemt wekelijks besluiten, onderverdeeld in bespreekstukken en hamerstukken. Bekijk
https://amersfoort.nieuws.nl/gemeente/27893/korte-samenvatting-collegebesluiten-20-november-2018/
2018-11-22T10:26:00+02:00
Gemeente, Nieuws