Geen hoogbouw in de binnenstad

Hoogbouw
Foto: gemeente Amersfoort

Over de concept hoogbouwvisie wordt een gesprek in de stad georganiseerd waar, projectontwikkelaars, bewoners, bedrijven, raadsleden, belangenorganisaties en iedereen die hierin geïnteresseerd is aan kan deelnemen. De opgehaalde reacties op de visie en het instrument (HER) verwerkt het college in de hoogbouwvisie.

Het college informeert de raad in een ronde over de concept hoogbouwvisie, de reacties uit de stad en de reactie van het college hierop. Vervolgens legt het college de hoogbouwvisie ter besluitvorming aan de raad voor.

Hoogbouw Effect Rapportage (HER)

Amersfoort kiest zoveel mogelijk voor inbreiding van de bestaande stad, onder andere door hoogbouw. De gemeente moedigt hoogbouw aan op specifieke plekken in de stad en is terughoudend met hoogbouw op andere plekken. De afweging of en hoe hoogbouw op een plek kan blijft maatwerk en wordt per locatie beoordeeld worden met de Hoogbouw Effect Rapportage (HER). De HER toetst onder andere op de beleving en inpassing in de omgeving en beeldkwaliteitsaspecten.

Ja, mits gebieden

Gebieden en lijnen in de stad waar de gemeente hoogbouw aanmoedigt (Ja, mits gebieden) zijn langs de Eem en het spoor (dat betreft de Wagenwerkplaats, Trapezium, Eemplein, De Nieuwe Stad en Kop van Isselt), Stationsgebied en de Hoef en langs aangewezen lijnen (Valleikanaal, Spoorlijnen, Amsterdamseweg en Hogeweg). Ook de entrees van de stad zijn locaties waar hoogbouw een bijdrage kan leveren aan de stad.

Nee, tenzij gebieden

Gebieden en lijnen waar de gemeente voorzichtig is met hoogbouw (Nee, tenzij gebieden) liggen in de invloedssfeer van de binnenstad en in het beschermd stadsgezicht De Berg. In de binnenstad wil de gemeente geen hoogbouw.

Structuurvisie Amersfoort 2030

Met een hoogbouwvisie en afwegingsinstrument ontstaat voor iedereen meer helderheid over de keuze om hoogbouw in bepaalde gebieden wel of niet te realiseren. Dat geldt ook voor de kwaliteitseisen die aan hoogbouw worden gesteld.

Amersfoort staat voor een grote stedelijke opgave. Tot 2030 zullen ongeveer 13.000 woningen worden bijgebouwd. Amersfoort kiest in de structuurvisie Amersfoort 2030 zoveel mogelijk voor inbreiding van de bestaande stad, onder andere door hoogbouw. De concept hoogbouwvisie en het afwegingsinstrument zijn hier een gevolg van.

Lees meer in de Raadsinformatiebrief.

Bron: gemeente Amersfoort

image
27853
Over de concept hoogbouwvisie wordt een gesprek in de stad georganiseerd waar, projectontwikkelaars, bewoners, bedrijven,
https://amersfoort.nieuws.nl/gemeente/27853/geen-hoogbouw-binnenstad/
2018-11-21T11:28:00+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/16/2018/11/22191743/7921_fullimage_hoogbouw-fourty5high.jpg
Gemeente, Nieuws