Korte samenvatting collegebesluiten 6 november 2018

Het college van burgemeester en wethouders neemt wekelijks besluiten, onderverdeeld in bespreekstukken en hamerstukken. Onderstaand vindt u de lijst van deze besluiten, inclusief korte toelichtingen per besluit.

Bespreekstukken

Inzet re-integratiebeleid en -budget 2017-2018

Jaarlijks informeert het college de raad over het gevoerde re-integratiebeleid. Ook komt terug hoe het beleid voortgezet wordt.

Capaciteit Dag- en nachtopvang

Wij vinden het belangrijk dat iedereen die dat nodig heeft, opvang krijgt. In voorbereiding op de komende winterperiode heeft de gemeente de mogelijkheden verkend voor tijdelijke extra slaapplekken in de nachtopvang in de Amergaard op het terrein Zon & Schild. De nachtopvang is bedoeld als vangnet. We willen zoveel mogelijk voorkomen dat mensen van de opvang gebruik van moeten maken en willen er voor zorgen dat ze zo snel mogelijk weer uit kunnen stromen. Zo wordt geprobeerd de druk op de dag- en nachtopvang te verminderen.

Hamerstukken

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling GGDrU 2019

Per 2019 zal de nieuwe gemeente Vijfherenlanden toetreden tot de gezamenlijke regeling GGDrU in de regio Utrecht. Het college vraagt de gemeenteraad om toestemming om met de wijziging in te stemmen.

Zienswijze Begrotingswijzigingen 2019-1 GGDrU

De GGD regio Utrecht (GGDRu) legde aan de gemeenteraad een voorstel voor over wijzigingen in de begroting van 2019-01. In de gemeenschappelijke regeling GGDrU staat dat gemeenteraden in de regio een zienswijze mogen geven. De gemeenteraad is akkoord met het voorstel en zal geen zienswijze indienen bij de GGDrU.

Verordeningen Sociaal Domein

Uitgangspunt is dat in Amersfoort iedere cliƫnt de ondersteuning krijgt die hij/zij nodig heeft. Wijkteams en de gemeente leveren daarbij maatwerk en baseren zich bij de uitvoering op de regelgeving binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en door de gemeenteraad vastgestelde verordeningen. Vanwege wettelijke en juridische ontwikkelingen stelt het college aan de gemeenteraad voor om met dit raadsbesluit de verordeningen Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp aan te passen.

Beantwoording raadsvragen over:

  • SKJ-registratieplicht wijkteammedewerkers
  • kwijtschelding gemeentelijke belastingen
  • stimuleren vrijwilligerswerk nieuwe Amersfoorters
  • zonnevelden Knooppunt Hoevelaken
  • AV-middelen raadzaal
  • Inspectierapporten VRU

Benieuwd naar de volledige lijst, inclusief onderliggende stukken? Kijk dan hier.

Bron: gemeente Amersfoort

image
27428
Het college van burgemeester en wethouders neemt wekelijks besluiten, onderverdeeld in bespreekstukken en hamerstukken. Onderstaand
https://amersfoort.nieuws.nl/gemeente/27428/korte-samenvatting-collegebesluiten-6-november-2018/
2018-11-07T14:34:00+02:00
Gemeente, Nieuws