Korte samenvatting collegebesluiten 30 oktober 2018

Foto: Gemeente Amersfoort

Het college van burgemeester en wethouders neemt wekelijks besluiten, onderverdeeld in bespreekstukken en hamerstukken. Onderstaand vindt u de lijst van deze besluiten, inclusief korte toelichtingen per besluit.

Bespreekstukken

Ontwerp actieplan geluid 2018-2023

In 2017 zijn voor Amersfoort geluidsbelastingkaarten vastgesteld. Daarop is aangegeven hoe de geluidssituatie van wegverkeer, railverkeer en industrielawaai is. Nu heeft de gemeente het actieplan geluid 2018-2023 opgesteld. In dit actieplan staat een beschrijving van een plandrempel (de hoogte van de geluidbelasting waarboven actie gewenst is), het beleid ter beperking van de geluidsbelasting en de voorgenomen maatregelen in de nabije toekomst. Het actieplan geluid wordt nu ter inzage gelegd en er kunnen zienswijze worden ingediend. Na verwerking van de zienswijzen wordt het actieplan definitief vastgesteld.

Cultureel Regioprofiel stedelijke regio Utrecht

Amersfoort, Utrecht en de provincie Utrecht hebben het voortouw genomen om – in samenspraak met het veld en de regiogemeenten – een cultureel regioprofiel voor de Stedelijke Regio Utrecht op te stellen. Door een betere regionale samenwerking en focus ontstaat een sterkere regionale culturele profilering op nationaal en internationaal niveau, het indienen van het cultureel regioprofiel moet op korte termijn leiden tot medefinanciering van de proeftuin voor onze regio en door betere profilering en aansluiting op de ambities van het Rijk beogen we een uitbreiding van rijksmiddelen voor het cultuurbeleid binnen de regio in de cultuurbeleidsperiode 2021-2024.

Hamerstukken

Evaluatie en vervolgaanpak lanenbeheer in Nimmerdor

De gemeente heeft de heer Klingen gevraagd om samen met gemeente en bewoners uit de Schouwgroep Nimmerdor het beheer van en herstelplan voor de lanen in bosgebied Nimmerdor te evalueren. De gemeente neemt de aanbevelingen uit deze evaluatie over. Dit betekent dat de eerstkomende jaren geen lanen met oude laanbomen worden vervangen door jonge laanbomen. Dat geldt ook voor de oude beuken in de Middenlaan. Over het algemeen zijn de laanbomen gezond en de oude laanbomen zorgen, ondanks weggevallen exemplaren, voor een sterke laanbeleving. Verder ziet de gemeente af van het aanleggen van ontbrekende lanen in het sterrenbos. Hiermee kiest de gemeente voor het zorgvuldig beheren van de lanen in Nimmerdor zolang er geen reden is om (delen van) lanen te vervangen.

Meerjaren onderhoudsprogramma Openbare Ruimte 2019-2022

In dit meerjarenprogramma dat jaarlijks geactualiseerd wordt, staan de projecten beschreven om de openbare ruimte in de stad te beheren, verduurzamen, klimaatbestendig te maken en vergroenen.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan de Amerberg en Utrechtseweg 102

Het bestemmingsplan “De Amerberg en Utrechtseweg 102” maakt de bouw mogelijk van 14-18 woningen (inclusief 7-10 appartementen) op het perceel Anna Paulownalaan 17 en legt de transformatie van een voormalig kantoorpand op het perceel Utrechtseweg 102, in 11 sociale wooneenheden planologisch vast. Er zijn geen zienswijzen ingediend op het bestemmingsplan.

Modelkeuze partiële herziening bestemmingsplan Hogeweg 239

In maart 2017 is het bestemmingsplan Hogeweg 239 vastgesteld. Op het perceel komen maximaal 5 woonwerk-woningen. Inmiddels blijkt dat er behoefte is aan het bouwen van een extra woning en een wijziging in de kavelindeling. Om dit mogelijk te maken moet het huidige bestemmingsplan gewijzigd worden en een concept ontwerpbestemmingsplan worden opgesteld. Na het informeren van de raad wordt het plan gepubliceerd in de Stadsberichten en Staatscourant en kan iedereen het plan inkijken en er op reageren.

Besluitvorming college op ingediende beroepschriften kwijtschelding van gemeentelijke belastingen
(4 collegevoorstellen)

Na afwijzing van een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen is door de belastingschuldige beroep ingesteld. Het college stelt het advies op dit beroep vast. In drie gevallen is het beroep ongegrond verklaard, in een geval gegrond. De indieners worden van het besluit op de hoogte gebracht.

Aanpak toezichtverslag archief- en informatiebeheer 2017-2018

De gemeentearchivaris doet jaarlijks verslag van het toezicht op het gemeentelijke informatiebeheer en het beheer van de archiefbewaarplaats (depot in het Eemhuis). Met dit verslag legt het college van B&W verantwoording af aan de gemeenteraad. De nieuwe gemeentearchivaris is nog te kort in dienst om een uitgebreid oordeel te vormen over het
gemeentelijke informatiebeheer. Zij heeft met de toezichthouder vanuit de Provincie een afspraak gemaakt hoe over het jaar 2017 gerapporteerd wordt.

Beleidsregel voorschoolse educatie 2019

Gemeente Amersfoort wil het beleid voor Voorschoolse educatie voortzetten. In Amersfoort bieden op dit moment 5 kinderopvangorganisaties een voorschools educatieprogramma aan. Hiervoor kunnen zij subsidie krijgen via de Beleidsregel Voorschoolse educatie. Het beleid houdt in dat jonge kinderen tussen de 2,5 en 4 jaar met een risico op ontwikkelingsachterstand een apart programma krijgen aangeboden. Ook kinderen zonder risico op achterstanden en van wie de ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag kunnen een aanbod krijgen van 5 uur in de week.

Raadsinformatiebrief incidentele financiële impuls podia

De drie grote podia in de stad – Flint, FLUOR en De Lieve Vrouw – krijgen eenmalig een extra financiële impuls, zodat zij op korte termijn financiële ruimte hebben voor het uitvoeren van hun activiteiten.

Beantwoording raadsvragen over:

  • Verbetering riolering Leusderkwartier

Benieuwd naar de volledige lijst, inclusief onderliggende stukken?
Kijk dan hier

Bron: gemeente Amersfoort

image
27261
Het college van burgemeester en wethouders neemt wekelijks besluiten, onderverdeeld in bespreekstukken en hamerstukken. Onderstaand
https://amersfoort.nieuws.nl/gemeente/27261/korte-samenvatting-collegebesluiten-30-oktober-2018/
2018-10-31T14:46:00+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/16/2014/12/17135138/Logo_gemeente_Amersfoort_kleur.jpg
Gemeente