Stand van zaken Westelijke ontsluiting

Impressie westelijke ontsluiting
Foto: Gemeente Amersfoort

Naar verwachting spreekt de gemeenteraad eind oktober over de kosten van de Westelijke ontsluiting. Als blijkt dat de kosten binnen het budget passen, kan verder worden gegaan met de werkzaamheden.

Voor de start van de aanleg van de Westelijke ontsluiting is onderzoek nodig om risico’s en vertraging bij de uitvoeringswerkzaamheden te verminderen. Daarnaast zorgt het tijdig aanleggen van kabels en leidingen voor een kostenefficiëntere werkplanning. Ook bouwt het Dierenpark op zijn achterste parkeerveld een parkeergarage.

Voor het onderzoek, de aanleg van kabels en leidingen en de parkeergarage is het nodig dat er bomen gekapt worden. Hiervoor zijn verschillende scenario’s bekeken. Op basis van technische, maatschappelijke en financiële aspecten is een weloverwogen afweging gemaakt.

Kapvergunning

In de officiële bekendmakingen van 10 oktober 2018 staat de verleende kapvergunning gepubliceerd voor de kap van 418 bomen. Naast deze bomen, die volgens de APV kapvergunning plichtig zijn, moeten voor de aanleg van de weg ook bomen gekapt worden die vallen onder de Wet Natuurbescherming (voorheen de Boswet) en waarvoor geen kapvergunning nodig is. Voor het komende onderzoek en de werkzaamheden aan kabels en leidingen moeten circa 1.635 bomen gekapt worden, met een bandbreedte van 5%. Hiervan zijn circa 255 bomen APV-vergunning plichtig. Dit zijn bomen die ook bij de aanleg van het tracé niet kunnen blijven staan. Uiteindelijk worden er in totaal voor de Westelijke ontsluiting ongeveer 3.300 tot 3.350 bomen gekapt. Op sportpark Birkhoven, waar op dit moment naast de hockeyvelden het nieuwe parkeerterrein wordt aangelegd, zijn begin dit jaar al 94 bomen gekapt.

Start kap pas na financiële bevindingen

De onderzoekskap start pas na bespreking van de financiële bevindingen van een second opinion in de gemeenteraad en na vaststelling dat het project Westelijke ontsluiting binnen budget kan worden uitgevoerd. De onderzoekskap wordt volgens de vastgestelde gemeentelijke Bomenleidraad uitgevoerd. Tijdens het kappen wordt zorgvuldig omgegaan met de te handhaven bomen. Daarnaast is het streven de compensatie van bomen op het tracé van de Westelijke ontsluiting in De Melksteeg zo spoedig mogelijk uit te voeren en het lopende proces hiervoor te versnellen.

Vooronderzoek

Het gaat bij de onderzoekskap niet om extra bomen, maar om bomen die sowieso voor de uitvoering van het project gekapt moeten worden. Het kappen van bomen is een ingreep in het landschap die maatschappelijk en bestuurlijk-politiek veel teweeg brengt. De maatschappelijke waarde van bomen is immers zeer groot. Er is dan ook veel tijd gestoken in vooronderzoek om na te gaan hoe de bomenkap tot een minimum kan worden beperkt en/of de kap wellicht later kan worden uitgevoerd.

Welke noodzakelijke informatie levert onderzoekskap op?

Voordat het project de Westelijke ontsluiting wordt aanbesteed (voorjaar 2019) en een aannemer kan starten met de aanleg van de Westelijke ontsluiting (naar verwachting eind 2019/begin 2020), zijn voorbereidende werkzaamheden nodig. Het gaat om:

  1. onderzoek naar niet gesprongen explosieven (NGE) en indien aanwezig het ruimen ervan vóór uitvoering aanleg Westelijke ontsluiting.
  2. archeologisch onderzoek, om te weten welke archeologische waarden de bodem bevat.
  3. onderzoek naar de bodemgesteldheid (draagkracht ondergrond) bij de onderdoorgang van het spoor en de fietsbrug, om hiermee de juiste constructie te bepalen en dit als contractinformatie aan de aannemers te kunnen verstrekken.Vooruitlopend op de uitvoering van de Westelijke ontsluiting worden ook:
  4. de kabels en leidingen (K&L) door de nutsbedrijven verlegd en aangelegd.
  5. mantelbuizen aangelegd, door het uitvoeren van diverse boringen, die dienen als doorvoermogelijkheid van kabels en leidingen.
    En
  6. start Dierenpark Amersfoort in november met het aanleggen van een parkeergarage op het achterste parkeerveld.

Meer informatie

Over het project Westelijke ontsluiting is meer informatie te vinden op www.amersfoort.nl/westelijkeontsluiting.

Bron: gemeente Amersfoort

image
26519
Naar verwachting spreekt de gemeenteraad eind oktober over de kosten van de Westelijke ontsluiting. Als
https://amersfoort.nieuws.nl/gemeente/26519/stand-zaken-westelijke-ontsluiting/
2018-10-05T13:00:00+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/16/2018/10/04185856/1265_fullimage_westelijke-ontsluiting-e1538672358706.jpg
Gemeente, Nieuws