Korte samenvatting collegebesluiten 15 mei 2018

Foto: Gemeente Amersfoort

U leest hier een korte samenvatting van de bespreekpunten en hamerstukken van het college op 15 mei 2018.

Bespreekstukken

Jaarrekening 2017 en Meerjarenbegroting 2019-2022 RWA

Het college stelt voor aan de gemeenteraad om geen zienswijze in te dienen op de Meerjarenbegroting 2019-2022 van het Regionaal Werkvoorzieningschap Amersfoort (RWA) en daarmee in te stemmen met definitieve vaststelling van deze begroting door het RWA-bestuur. In deze begroting wordt nader invulling gegeven aan de toekomstvisie voor RWA Amfors. RWA Amfors is de sociale werkvoorziening voor de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Leusden, Soest en Woudenberg. RWA Amfors zal zich in de toekomst blijven ontwikkelen als mensontwikkelbedrijf, dat meebeweegt met de omvang en de mogelijkheden van de doelgroep.

Jaarstukken

Het college biedt de jaarstukken aan aan de gemeenteraad. Ook doet ze een voorstel om het rekeningsaldo te bestemmen.

Hamerstukken

Omgevingsvergunning bouw dubbel woonhuis De Bik 25-27a

Er is een aanvraag binnengekomen voor de bouw van een dubbel woonhuis aan de Bik tussen nr. 25 en 27a. De bouw van een dubbel woonhuis past niet binnen het geldende bestemmingsplan Hoogland, daarom moet een Wabo-projectbesluitprocedure doorlopen worden. Een ruimtelijke onderbouwing voor het bouwproject moet worden opgesteld als ook het vaststellen van hogere grenswaarden vanuit de Wet geluidhinder. Beide documenten worden na publicatie in de Stadsberichten voor zes weken ter inzage gelegd.

Raadsinformatiebrief resultaten en effecten fraudepreventie en -bestrijding bijstandsuitkeringen

De gemeente zet in op preventie, het voorkómen en het snel stoppen van fouten en fraude. Dit bespaart de uitkeringsgerechtigde diverse problemen en bespaart de gemeente geld en tijd. Dit is een duurzamere oplossing dan handhaving achteraf. Dit beleid is terug te zien in de uitvoering, waarbij ondermeer wordt ingezet op de kwantiteit van de onderzoeken en sturing op beëindiging van de uitkering in een vroeg stadium. Het college informeert de gemeenteraad hierover in deze raadsinformatiebrief.
Benoeming leden en voorzitter clientenraad WSW
Het college heeft twee nieuwe leden benoemd in de cliëntenraad WSW.

Verlenging garantietermijn lening Sint-Pieters en Bloklands Gasthuis

De garantie voor een geldlening van de Stichting Sint-Pieters- en Bloklands gasthuis (PGB) aan de BNG wordt met vijf jaar verlengd. Op deze manier kan de PGB de onderhoudskosten aan het monumentale complex Achter Davidshof 1, inclusief de Mannenzaal en kapel aan de Westsingel over meerdere jaren verspreiden als ook de kunstcollectie van de Stichting de juiste zorg bieden.

AVU Concept begroting 2019

Uit deze begroting blijkt dat de AVU ook het komende jaar het huishoudelijk afval afkomstig uit Amersfoort op een doelmatige en milieuhygiënische verantwoorde wijze zal laten overslaan, transporteren en verwerken. De gemeenteraad wordt geïnformeerd over eventuele verlengingen en aanbestedingen wat betreft de verwerking van huishoudelijk afval.

Aanpak huiswerkbegeleiding en bijles voor kinderen uit arme gezinnen

Het college besluit tot een aanpak voor huiswerkbegeleiding en bijles voor kinderen uit gezinnen met een inkomen tot en met 150% van het wettelijk sociaal minimum. Doel is om ontwikkelingskansen van kinderen die opgroeien in arme gezinnen worden vergroot, doordat deze kinderen ook gebruik kunnen maken van huiswerkbegeleiding en bijles. Stichting Leergeld voert het plan uit in samenwerking met Indebuurt033.

Aanstelling gemeente-archivaris bij Archief Eemland

Mevrouw Natasja Pels is per 16 mei de nieuwe gemeentearchivaris van Amersfoort. Zij is in dienst van Archief Eemland. De gemeentearchivaris houdt toezicht op en beheert de archieven van Amersfoort en de gemeenten in de regio Eemland.

Programmabegroting 2019 en jaarstukken 2017 Veiligheidsregio Utrecht

Het college biedt de gemeenteraad de begroting en jaarstukken aan van de Veiligheidsregio aan ter besluitvorming.

Verkoop van 2 percelen grond aan Goodman tbv Ormco

Het college stemt in met de verkoop van 2 percelen grond aan ontwikkelaar Goodman. De percelen liggen op bedrijvenpark Vathorst. Nadat er bouw heeft plaats gevonden is het voornemen van het Amersfoortse bedrijf Ormco om zich er in te vestigen.

Beantwoording raadsvragen over:

  • komen er tuktuk straatraces in Amersfoort
  • verward

Benieuwd naar de volledige lijst, inclusief onderliggende stukken? Kijk dan hier

Bron: gemeente Amersfoort

image
22883
U leest hier een korte samenvatting van de bespreekpunten en hamerstukken van het college op
https://amersfoort.nieuws.nl/gemeente/22883/korte-samenvatting-collegebesluiten-15-mei-2018/
2018-05-16T13:13:00+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/16/2014/12/17135138/Logo_gemeente_Amersfoort_kleur.jpg
college van burgemeester en wethouders, collegebesluit, Gemeente Amersfoort, gemeenteraad
Gemeente, Nieuws