Eindrapportage verkenner Joris Backer afgerond

Foto:

Verkenner Joris Backer heeft in de afgelopen week met vertegenwoordigers van de fracties van CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks en de VVD de verkennende gesprekken voor de vorming van een coalitie voortgezet. Deze tweede ronde van verdiepende gesprekken bood genoeg aanknopingspunten om de eindrapportage tijdig af te ronden en aan te bieden aan de burgemeester en de fracties in de gemeenteraad. Backer licht zijn advies op dinsdag 17 april om 21.30 uur toe tijdens een openbare bijeenkomst in de raadzaal.

In de gesprekken werd duidelijk dat alle partijen zich bewust zijn dat Amersfoort voor grote opgaven staat en een schaalsprong in de ontwikkeling van de stad doormaakt. Men voelt allen de noodzaak en de verantwoordelijkheid om een slagvaardig en stabiel bestuur te vormen voor de komende vier jaar.

Conclusie

De conclusie van de verkenner is dat de voorkeursvariant die voorshands de meeste kans maakt om een duurzame, stabiele en ambitieuze coalitie te vormen, bestaat uit (op alfabetische volgorde) de ChristenUnie, D66, GroenLinks en VVD.

Joris Backer beveelt aan dat een voortzetting van een door de beoogde collegepartijen breed gedragen (in)formateur de beste kans van slagen biedt. Het gewenste profiel zou zijns inziens iemand dienen te zijn met lokale bestuurservaring die korte inwerktijd nodig heeft. Hij/zij kan op basis van de bouwstenen die al in deze fase door de fracties zijn verkend, verder onderzoeken of op redelijke termijn overeenstemming kan worden bereikt over een collegeprogramma en invulling van portefeuilles.

Op dinsdag 17 april zal Backer om 21.30 uur in de raadzaal een nadere toelichting geven op zijn advies en vragen beantwoorden van leden van de gemeenteraad.

Meest kansrijk

Backer concludeert dat de combinatie van de fracties ChristenUnie, D66, GroenLinks en VVD de uitdagingen waar Amersfoort voor staat met eenzelfde urgentie en ambitie het hoofd willen bieden. Daarbij heeft de verkenner zijn advies gebaseerd op drie pijlers: de voorkeur voor een vierpartijencoalitie, de bereidheid om inhoudelijke verschillen te overbruggen door vrije kwesties op te nemen in een akkoord en het vertrouwen dat partijen onderling hebben opgebouwd in de afgelopen periode.

Vierpartijencoalitie

Partijen hebben een duidelijke voorkeur uitgesproken voor een vierpartijencoalitie met een ambitieus en gedegen akkoord op hoofdlijnen. Hoe meer partijen, hoe groter de verwatering van de ambitie of verlies aan cohesie in de uitvoering, is de gedachtegang.

Inhoudelijke verschillen overbruggen

Joris Backer schat in dat geen van de partijen inhoudelijke breekpunten heeft geformuleerd en dat de programmatische verschillen – die er natuurlijk zijn – overbrugbaar zullen blijken. Dat kan enerzijds inhoudelijk door in de volgende fase compromissen te vinden (niet door uit te ruilen) en deze in een coalitieakkoord vast te leggen. Maar zeker ook door in een collegeakkoord ruimte te bieden voor een vrije kwestie, mocht dit noodzakelijk zijn. De mogelijkheid van een vrije kwestie, deel uitmakend van een sterke, stabiele en gedeelde inhoudelijke basis, wordt door partijen ook dienstbaar geacht aan het functioneren van de gemeenteraad als geheel waar niet alle kwesties zijn ‘dichtgetimmerd’. Hiermee wordt recht gedaan aan de uitslag van de verkiezingen en aan de wensen die zijn geuit door fracties die die alleen in de eerste ronde aan de gesprekken hebben deelgenomen.

Opgebouwd vertrouwen

De keuze voor deze combinatie van vier fracties is zowel inhoudelijk programmatisch gedreven, als door de onderlinge herkenning van ambitie en opgebouwd vertrouwen in de afgelopen collegeperiode. De politieke gedeelde ambitie vat Backer samen als: de wens om een beslissende koerswending te geven richting een duurzame CO2-neutrale stad en om in de geest daarvan de schaalsprong – en zijn gevolgen voor huisvesting, voorzieningen (onder andere sociaal en cultureel) en de energietransitie – zo geïntegreerd mogelijk vorm te geven. Bovendien wordt erkend dat de bestuurlijke en ambtelijke voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet, die een nieuwe verhouding tussen overheid en samenleving ordent, nog een uitdaging zal toevoegen.

Andere mogelijkheden

Ten slotte geeft de verkenner aan dat dit advies niet betekent dat varianten waar het CDA deel van uitmaakt, voorgoed van tafel zijn. Dat ligt anders bij de vijfpartijenvariant ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA en SP, die door geen van de fracties nog langer realistisch word geacht. Mochten ChristenUnie, D66, GroenLinks en VVD er evenwel in de volgende fase niet uitkomen op nu nog niet te voorziene politieke keuzes (door nieuwe feiten, voortschrijdend inzicht, of aantal wethouders en/of verdeling van portefeuilles), kan een vierpartijenvariant met het CDA dan wel een vijfpartijenvariant opnieuw in beeld komen.

Livestream

De toelichting op 17 april wordt live gestreamd.

Eindrapport Joris Backer

Opdrachtbrief aan Joris Backer

Bron: gemeente Amersfoort

image
21740
Verkenner Joris Backer heeft in de afgelopen week met vertegenwoordigers van de fracties van CDA,
https://amersfoort.nieuws.nl/gemeente/21740/eindrapportage-verkenner-joris-backer-afgerond/
2018-04-13T15:15:00+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/16/2018/04/06101717/6652_fullimage_logo-de-raad1.jpg
coalitievorming, Gemeente Amersfoort, gemeenteraadsverkiezingen
Gemeente, Gemeenteraadsverkiezingen 2018, Nieuws