Vakantie en leerplicht

De voorjaarsvakantie is weer in zicht. Deze begint op maandag 27 februari en duurt tot en met vrijdag 3 maart.

Het komt vaak voor dat ouders eerder met vakantie willen vertrekken, of later van vakantie willen terugkomen. Regelmatig krijgen schoolhoofden de vraag of dit mag. Wij willen uw vakantiepret niet bederven, maar de Leerplichtwet is hier heel duidelijk in: hiervoor mag een schoolhoofd géén toestemming geven.

Sancties
Als blijkt dat een leerling niet op school is en het vermoeden bestaat dat er sprake is van ‘luxe vakantie verzuim’ dan moet het hoofd van de school dit melden aan de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar stelt dan een onderzoek in. Als blijkt dat er ongeoorloofd verzuimd is van school, dan zal de leerplichtambtenaar passende maatregelen treffen. Er kan dan een proces-verbaal opgemaakt worden.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het hoofd van de school, of met de afdeling Leerplicht van de gemeente Amersfoort, telefoon 033 469 5620. Elke werkdag van 11.00 tot 12.00 uur is er een telefonisch spreekuur.

Reacties